• log in
  • create an account

Post-diploma programmes (admissions for 2024/2025 academic year)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

analiza biznesowa

Details
Code analiz.bizn_pod_PC
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Science
Level of education post diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Number of places offered 25
Duration 1 year (2 semesters)
Required document
  • higher education diploma
Application round 1 (22.04.2024 12:00 – 02.09.2024 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

O studiach

informacje o studiach www.ii.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 3 500 zł
II semestr: 3 500 zł

Łącznie: 7 000 zł

Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, a jednocześnie negocjatora bądź facylitatora. Studia mają w przeważającej mierze charakter praktyczny i warsztatowy, co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IREB Foundation Level ze zniżką, ze względu na umowę ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych.

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Do podjęcia studiów zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 22 kwietnia 2024 roku godz.12:00
  • zakończenie tury: 2 września 2024 roku godz.12:00

Kwalifikacja oraz wpisy na studia rozpoczną się w momencie osiągnięcia minimalnego limitu przyjęć niezbędnego do uruchomienia studiów podyplomowych.

Kandydaci otrzymują informacje drogą mailową od Sekretarza studiów o wyniku kwalifikacji oraz o konieczności dokonania wpisu na studia podyplomowe, w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Wydziału Matematyki i Informatyki o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 2 września do godz.12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
  • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
  • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w harmonogramie terminie na adres e-mail: dydaktykaiimk@ii.uj.edu.pl.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu). 

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów:

sobota–niedziela: 8:00–16:00.

Kontakt

  Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek 10:00-14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 66 28

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

dydaktykaiimk@ii.uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 6

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków