• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

astronomia

Szczegóły
Kod n.scis.przy_astr_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa astronomia
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 4
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (21.05.2024 12:00 – 29.05.2024 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina astronomia
język programu angielski

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl/pl/rekrutacja/.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zostały określone w uchwale nr 71/XII/2023 Senatu UJ z 20 grudnia 2023 roku.

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje kierunek studiów, który ukończył lub ukończy, stanowiący podstawę złożenia aplikacji,
 • deklaruje spełnienie przez kierunek studiów warunku formalnego w postaci przynależności do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych,
 • krótko opisuje zainteresowania naukowe (max. 2000 znaków ze spacjami).

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną astronomia;
 • życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych i informacją o stopniu znajomości języka angielskiego;
 • suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 • zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich z wyłączeniem ostatniego roku studiów (w przypadku studiów magisterskich drugiego stopnia należy przedstawić średnią ocen z pierwszego roku tych studiów);
 • potwierdzenie od pracownika naukowego (posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionego w jednostce, w której kandydat zamierza realizować program kształcenia), że w przypadku dostania się do Szkoły Doktorskiej NŚiP, kandydat może zostać objęty przez niego opieką naukową (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • opcjonalnie: egzemplarz pracy magisterskiej lub jej szkic, jeśli jest nieukończona.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Obserwatorium Astronomiczne
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–14:00
środa: 10:00–13:00
czwartek–piątek: 10:00–14:00

telefon

+48 12 623 86 29

e-mail

sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. Orla 171, pok. 16