Unia Europejska

Utwórz konto

Oświadczenia i zobowiązania kandydata

  1. Oświadczam, że znane mi są zasady rejestracji, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów, w szczególności, że zapoznałam / zapoznałem się z informacjami umieszczonymi na stronach www.irk.uj.edu.pl oraz www.rekrutacja.uj.edu.pl.
  2. Przyjmuję do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz biorę pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów.
  3. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania kwalifikacyjnego oraz warunków dokonania wpisu na pierwszy rok będą mi przekazywane za pośrednictwem systemu. Zobowiązuję się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
  4. Jeżeli zostanę zakwalifikowana / zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, zobowiązuję się dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu na studia. Przyjmuję do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
  5. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Działu Rekrutacji na Studia o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przeze mnie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu oraz o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach poprzez kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) dalej „RODO”, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. 12 663 12 25, www.iod.uj.edu.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wywiązania się przez Uniwersytet Jagielloński z obowiązków prawnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu wskazanego powyżej, przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

W przypadku wyrażania zgody przez Państwa na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do momentu odwołania zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie zawartych umów powierzenia.

W przypadku nieprzyjęcia na studia odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi obsługi korespondencji – w celu doręczenia decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Posiadają Państwo prawo do:

  • uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO,
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

W celu realizacji praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków lub napisać na adres iod@uj.edu.pl.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Uniwersytet Jagielloński jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wywiązania się przez Uniwersytet Jagielloński z obowiązków prawnych.