Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenia i zobowiązania kandydata

Oświadczam, że znane mi są zasady dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów, w szczególności, że zapoznałam / zapoznałem się z informacjami umieszczonymi na stronach https://irk.uj.edu.pl oraz https://rekrutacja.uj.edu.pl.

Przyjmuję do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz biorę pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowę przyjęcia.

Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków rekrutacji oraz warunków dokonania wpisu będą mi przekazywane za pośrednictwem systemu. Zobowiązuję się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

Jeżeli zostanę zakwalifikowana / zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, zobowiązuję się dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu. Przyjmuję do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje rozstrzygnięciem o odmowie przyjęcia na studia.

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Działu Rekrutacji na Studia o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przeze mnie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu oraz o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach poprzez kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) dalej „RODO”, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. 12 663 12 25, www.iod.uj.edu.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wywiązania się przez Uniwersytet Jagielloński z obowiązków prawnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W zakresie, w jakim wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 list. a) RODO.

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • W zakresie, w jakim wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Odbiorcy danych

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • W przypadku nieprzyjęcia na studia odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi obsługi korespondencji – w celu doręczenia decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Posiadają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO,
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO,
 • w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl.

W celu realizacji praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków lub napisać na adres iod@uj.edu.pl.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Uniwersytet Jagielloński jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia.
 • W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne.