• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w procesach dostępnych w systemie rekrutacyjnym jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@uj.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z aplikowaniem na wybrane przez Państwa programy dydaktyczne.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie Jagiellońskim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi).

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy o organizację studiów (art. 6 ust. 1 lic. b RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wszystkie inne Państwa dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. dokonując zmian w systemie rekrutacji lub wysyłając wiadomość poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji na studia, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy. Gdy ma to zastosowanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku wyrażania zgody przez Państwa na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do momentu odwołania zgody.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym członkowie zespołów rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Państwa dane w związku z procesem rekrutacji na studia.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Aby zapewnić możliwie najwyższy standard ochrony danych osobowych, z tymi podmiotami zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.