• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy Program Doktorski (z możliwością podjęcia kształcenia w ramach konsorcjum Una-Her-Doc)

Szczegóły
Kod n.huma_inte.mied.prog.dokt_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 2
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.03.2024 12:00 – 12.06.2024 23:59)

O programie doktorskim

www human.phd.uj.edu.pl
program doktorski strona programu doktorskiego

Ważne! Rekrutacja na te studia prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim; dotyczy to zarówno składanych dokumentów, jak i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga: Rekrutacja do programu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego na rok 2024/2025 odbywa się wyłącznie ze wskazaniem programu Una-Her-Doc.

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych: https://human.phd.uj.edu.pl/rekrutacja.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zostały określone w uchwale nr 54/VI/2023 Senatu UJ z 28 czerwca 2023 roku..

Formularz zapisu w systemie IRK

Po kliknięciu przycisku „Zapisz się” Kandydat wypełnia formularz zgłoszenia rekrutacyjnego.

Formularz rekrutacyjny 

W zakładce „Formularz rekrutacyjny – program interdyscyplinarny” Kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje, które z uwzględnianych osiągnięć posiada,
 • uzupełnia informację o publikacjach, które ukazały się do dnia składania zgłoszenia.

W zakładce „Formularz rekrutacyjny – program interdyscyplinarny” Kandydat wczytuje następujące pliki:

 • szczegółowe uzasadnienie wyboru jednostki (Wydziału, Instytutu, Katedry), w której ma być realizowany projekt wraz z oświadczeniem samodzielnego pracownika naukowego o objęciu Kandydata opieką naukową oraz wsparciem w znalezieniu promotora (na formularzu pobranym ze strony Szkoły),
 • potwierdzenia osiągnięć.

Formularz Una-Her-Doc

W zakładce „Una-Her-Doc” Kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • poziom znajomości języka angielskiego,
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • informacje o publikacjach z dziedziny studiów nad dziedzictwem (heritage studies) albo pokrewnych obszarów,
 • informacje o doświadczeniu pozaakademickim, zwłaszcza w dziedzinie dziedzictwa,

W zakładce „Una-Her-Doc” Kandydat wczytuje następujące pliki:

 • certyfikat znajomości języka angielskiego (jeśli angielski nie jest językiem ojczystym Kandydata),
 • opis międzynarodowego doświadczenia,
 • certyfikat językowy uniwerystetu będącego partnerem Una Europa.

Dodatkowe informacje o wykształceniu

W zakładce „Dodatkowe informacje o wykształceniu” Kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje, jaka jest jego sytuacja jeśli chodzi o posiadanie tytułu magistra,
 • abstrakt (przygotowywanej) pracy magisterskiej,
 • podaje informacje o ukończonych kierunkach studiów,
 • podaje informację o uzyskanym stopniu doktora (jeśli posiada już stopień doktora),
 • wskazuje, jaka jest jego sytuacja jeśli chodzi o posiadanie już statusu doktoranta,
 • podaje informacje o kształceniu w innej szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich (jeśli jest aktualnie doktorantem),
 • podaje informacje o realizowanym wcześniej projekcie doktorskim (jeśli jest aktualnie doktorantem).

Kandydat, który nie posiada jeszcze tytułu magistra, ale będzie go posiadać w terminie wpisu do Szkoły:

 • wczytuje skan zaświadczenia o przewidywanym terminie obrony (podpisanego przez promotora i poświadczonego przez jednostkę prowadzącą studia).

Kandydat aplikujący na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy, czyli osoba nieposiadająca tytułu magistra, składająca zgłoszenie do Szkoły na podstawie wybitnych osiągnięć, w formularzu:

 • wczytuje skan zaświadczenia o byciu beneficjentem programów MNiSW „Diamentowy Grant” albo „Perły nauki”, lub
 • podaje nazwiska czterech samodzielnych pracowników naukowych (niekoniecznie z UJ), którzy przygotują na potrzeby procesu oceny rekomendacje. Wskazane jest, by co najmniej jedna osoba była spoza ośrodka, w którym Kandydat studiował. Dane pracowników naukowych należy podać w formie: imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, adres e-mail.

Projekt planu badawczego oraz tekst jednoautorski

W zakładce „Projekt planu badawczego oraz tekst jednoautorski” Kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • tytuł projektu badawczego,
 • tytuł jednoautorskiego tekstu będącego świadectwem kompetencji badawczych Kandydata.

W zakładce „Projekt planu badawczego oraz tekst jednoautorski” Kandydat wczytuje następujący plik:

 • projekt planu badawczego oraz jednoautorski tekst będący świadectwem kompetencji badawczych Kandydata (na formularzu pobranym ze strony Szkoły, jako jeden plik PDF).

Dyplom

W zakładce „Dyplom” Kandydat może wczytać skan dyplomu ukończenia studiów II stopnia (jeśli go posiada).

List rekomendacyjny

W zakładce „List rekomendacyjny” Kandydat podaje adres e-mail osoby, która będzie autorem/autorką listu.

Na wskazany adres e-mail system IRK wysyła wiadomość e-mail z linkiem do wypełnienia formularza listu rekomendacyjnego w systemie IRK. Autor listu musi uzupełnić i zapisać formularz przed upłynięciem terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji.

List rekomendacyjny uzupełniany jest przez autora w polach w przygotowanym w systemie formularzu (nie jest wczytywany jako skan).

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
dyżur

poniedziałek–czwartek: 10:00–14:00

telefon

+48 12 663 38 86

e-mail

sdnh@uj.edu.pl

adres

ul. Rynek Główny 34, piętro II, pok. 6
30-010 Kraków