• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

podstawy psychoterapii

Szczegóły
Kod podsta.psyc_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 33
Limit miejsc 39
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (22.04.2024 12:00 – 22.08.2024 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

O studiach

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I rok (2 semestry): 6 000 zł
II rok (2 semestry): 6 000 zł

Łącznie: 12 000 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany:

 • na kierunku lekarskim,
 • na kierunku psychologicznym,
 • na dowolnym kierunku studiów magisterskich, jeśli kandydat posiada doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie wykorzystuje się psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia.

Pamiętaj, że aby pomyślnie dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, należy uzupełnić wszystkie niezbędne elementy wskazane w zakładce „Formularze osobowe” (szczególnie w części „Wykształcenie”).

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (w turze podstawowej):

 • rozpoczęcie tury: 22 kwietnia 2024 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 22 sierpnia 2024 roku godz. 12:00
 • rozmowa kwalifikacyjna: prowadzona jest systematycznie w miarę napływu zgłoszeń w terminie do 29 sierpnia 2024 roku
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 2 września 2024 roku
 • wpisy na studia: 3-6 września 2024 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 100.

Warunkiem zapisu i dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 22 sierpnia 2024 roku do godz. 12:00

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • dyplom ukończenia studiów*,
 • zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia (w przypadku ukończenia studiów na innych kierunkach niż lekarski lub psychologia),
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: doświadczenie zawodowe w leczeniu bądź diagnozowaniu zaburzeń psychicznych (zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie); aktywność zawodową w lecznictwie niepsychiatrycznym, potwierdzoną na piśmie; zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie w poradniach wychowawczych, kryzysowych itp.; członkostwo w Towarzystwach związanych z tematyką studiów; przynależność do Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcja Naukowa Psychoterapii; odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii lub pomocy psychologicznej; udokumentowane osiągnięcia naukowe (udział w programach badawczych, przygotowanie publikacji itp. ); specjalizacja podyplomowa w medycynie lub psychologii klinicznej; wstępne doświadczenie w psychoterapii; doświadczenie w poznaniu siebie – terapie treningowe,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
*Jeśli na tym etapie kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu najpóźniej na pierwszym zjeździe.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w harmonogramie terminie na adres e-mail: rekrutacja.mckp@uj.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub potwierdzonej notarialnie kopii dyplomu ukończenia studiów. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów zostanie zwrócony na pierwszym zjeździe.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów:

sobota–niedziela: 8:00–19:00

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek 7:00-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 341 19 07

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

studiamckp@uj.edu.pl
agnieszka.cierpisz@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków