• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

biofarmacja obliczeniowa

Szczegóły
Kod biofarm_oblicz_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 32
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.04.2024 12:00 – 31.05.2024 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

O studiach

Uwaga! Studia realizowane przez Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w ramach Projektu nr 2023/ABM/06/00004 pn. „Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) – Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji”, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. są absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy samodzielnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w studiach podyplomowych;
2. są osobami, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie mogą być delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach;
3. są zatrudnionymi w sektorze biomedycznym:

 • pracownikami podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 • osobami wykonującymi zawód medyczny lub
 • osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, niezależnie od formy zatrudnienia lub
 • pracownikami uczelni wyższych o profilu biomedycznym lub
 • pracownikami administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;

4. są osobami, których doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok;
5. są osobami, które zostały zrekrutowane przez organizatora studiów w oparciu o przyjęty przez niego regulamin rekrutacji oraz złożone przez kandydata CV.

Pamiętaj, że aby pomyślnie dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, należy uzupełnić wszystkie niezbędne elementy wskazane w zakładce „Formularze osobowe” (szczególnie w części „Wykształcenie”).

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura podstawowa):

 • rozpoczęcie tury: 22 kwietnia 2024 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 31 maja 2024 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 14 czerwca 2024 roku
 • wpisy na studia: 17-21 czerwca 2024 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK.

Pod uwagę brane są tylko osoby, które potwierdziły zgłoszenie, dla których pomyślnie została przeprowadzona weryfikacja dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w liczbie uczestników studiów z danej jednostki organizacyjnej/przedsiębiorstwa nieprzekraczające 20% danej edycji studiów podyplomowych.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 31 maja do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • samodzielność i dobrowolność zadeklarowania chęci uczestniczenia w studiach podyplomowych oraz znajomość regulaminu rekrutacji.

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • dyplom ukończenia studiów*,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w sektorze biomedycznym,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego (minimum jeden rok),
 • Curriculum Vitae,
 • podanie o przyjęcie na studia.
*Jeśli na tym etapie kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu najpóźniej na pierwszym zjeździe.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym przez Sekretarza terminie na adres e-mail: ujcmstudiapodyplabm@cm-uj.krakow.pl.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią Umowy o warunkach realizacji studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych w całości ze źródeł zewnętrznych przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 marca 2024 roku).

Kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie dyplomu ukończenia studiów. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów zostanie zwrócony na pierwszym zjeździe.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

sobota–niedziela: 8:00–19:00.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek: 7:00-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 62 05 758

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

ujcmstudiapodyplabm@cm-uj.krakow.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków