• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

MD program in English

Szczegóły
Kod medica.doct_sjm_PC_en
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów MD program in English
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 32
Limit miejsc 125
Czas trwania 6 lat (12 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (28.02.2024 12:00 – 08.05.2024 13:00)

O studiach

UWAGA! W związku z tym, że w programie tych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi i w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł

opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 15 500 EUR

II rok studiów: 15 500 EUR

III rok studiów: 15 500 EUR

IV rok studiów: 15 500 EUR

V rok studiów: 15 500 EUR

VI rok studiów: 15 500 EUR

Łącznie: 93 000 EUR

Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista występujących czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Warunkiem formalnym do ubiegania się o przyjęcie na studia są:

 1. w przypadku kandydatów, których nauka w szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski, znajomość języka angielskiego na umożliwiającym odbywanie studiów poziomie CEFR B2, która musi być potwierdzona certyfikatem:
  • IELTS – co najmniej 6,5 pkt.,
  • TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt. i co najmniej 3,5 pkt. z pracy pisemnej TWE,
  • TOEFL PBT – co najmniej 543 pkt. z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt.).
  Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z poszczególnych państw:
  • Norwegia – 4,
  • Szwecja – C (VG),
  • Dania – 7.
  Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 2. Posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego, lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia.
 3. Ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
 4. W przypadku kandydatów nieposiadających świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub z kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów chemia oraz biologia lub fizyka, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego oceny przewidywane lub śródroczne z wyżej wymienionych przedmiotów wraz z potwierdzeniem daty graduacji oraz uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej podpisane przez uprawnionego przedstawiciela szkoły. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, ustalony w oparciu o wynik pisemnego egzaminu wstępnego Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences przeprowadzonego w trybie online w języku angielskim.

Opis egzaminu

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej w całości w języku angielskim i obejmuje zagadnienia z grup tematycznych BiologyOrganic ChemistryGeneral ChemistryLogic.
Egzamin wstępny składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Każde pytanie ma 5 odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna (z wyjątkiem pytań typu prawda/fałsz, gdzie należy wybrać prawidłowe stwierdzenie). Czas trwania egzaminu to 180 minut

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w angielskiej wersji strony. Szczegółowy zakres egzaminu znajduje się na stronie: Examination Material Scope. 

Termin egzaminu

 • 8 czerwca 2024 roku godz. 13:00 (według strefy czasowej CEST)

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie 

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie, kandydaci zobowiązani są do wgrania:

 • skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów biologia lub fizyka oraz chemia
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, jeśli nauka w ich szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski,
 • w przypadku braku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub z kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów biologia lub fizyka oraz chemia - dokument ze szkoły średniej z informacją zawierającą predicted grades z wymienionych przedmiotów (biologia lub fizyka oraz chemia) wraz z podaniem terminu, kiedy świadectwo będzie dostępne (musi być przedstawione przez kandydata przy wpisie)

Dokumenty powinny być wydane w języku polskim lub angielskim albo zawierać dołączone poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

 • ankieta osobowa
 • formularz „dodatkowe dane”
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego (jeżeli wpis dokonywany jest korespondencyjnie)
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na dokonuje osobiście pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne, lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej, które w kraju uzyskania pozwalają na przyjęcie kandydata na studia
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski
 • dokumenty przesyłane elektronicznie na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż powyżej wymienione (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. 

 • dokument zawierający informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX (Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) i XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego, w art. 189a (Handel ludźmi) i art. 207 (Znęcanie się) Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego

Więcej informacji: wymagane dokumenty.   

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów, wysokość opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

 

Wydział Lekarski

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami:rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty, program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne itp. 
dyżur poniedziałek–piątek 8:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 422 80 42

(+48) 12 663 26 62

(+48) 12 663 26 63

e-mail

smeoffice@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. św. Łazarza 16

31-530 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków