• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

administracja

Szczegóły
Kod admini_s1s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów administracja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 200
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 09.07.2024 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

dodatkowe informacje

Studia wyróżnione Certyfikatem Doskonałości Kształcenia przyznawanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2005–2024),
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 r.),
 • maturę międzynarodową International Baccalaureate,
 • maturę europejską European Baccalaureate,
 • maturę zagraniczną (inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów oraz wyników egzaminów. Dokumenty (o ile są wymagane) oraz wyniki należy wprowadzić do systemu IRK do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze wskazanego w harmonogramie.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga

grupa 1

(uwzględniane 1 wynik spośród:)

biologia 1
chemia 1
fizyka 1
filozofia 1
geografia 1
historia 1
historia muzyki 1
historia sztuki 1
informatyka 1
język angielski 1
język francuski 1
język hiszpański 1
język łaciński i kultura antyczna 1
język niemiecki 1
język polski 1
język rosyjski 1
język włoski 1
matematyka 1
wiedza o społeczeństwie 1

Wybierany jest najkorzystniejszy dla kandydata wynik matury, który jednocześnie staje się wynikiem rekrutacji.

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Polska matura (2005–2024)

Pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym (mnożnik 1, czyli wynik brany wprost).
W przypadku języków obcych pod uwagę brane są wyniki na poziomie rozszerzonym (mnożnik 1, czyli wynik brany wprost) lub dwujęzycznym (mnożnik 4/3 – maksymalnie 100 pkt.).

Nie są uwzględniane wyniki uzyskane na poziomie podstawowym ani wyniki egzaminów ustnych.

Więcej informacji: polska matura (2005–2024).

Inne matury

polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku)

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisywane do odpowiednich przedmiotów polskiej matury na poziomie podstawowym, kolejno przeliczone są do skali 0–100 (dodatkowo zostanie zastosowany mnożnik 1/2).
Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji: polskie świadectwo dojrzałości.

matura międzynarodowa International Baccalaureate

Przedmioty matury International Baccalaureate są przypisywane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Oceny z matury IB są przeliczane według wzoru: ocena * 100/7.

Więcej informacji: International Baccalaureate.

matura europejska European Baccalaureate 

Przedmioty matury European Baccalaureate są przypisywane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Oceny z matury EB są przeliczane według wzoru: ocena * 10

Więcej informacji: European Baccalaureate.

matury zagraniczne

Przedmioty matur zagranicznych są przypisywane przedmiotom polskiej matury i przeliczane do skali 0–100. Przypisanie przeliczonych wyników do poziomu podstawowego lub rozszerzonego jest ściśle związane z rodzajem zdawanej matury zagranicznej. 

Więcej informacji: matury zagraniczne.

Olimpiady i konkursy

Uwaga! Osoby posiadające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, które chcą skorzystać z wynikających z nich przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji tak samo jak pozostali kandydaci: założyć konto, dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, wpłacić opłatę rekrutacyjną oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na wybrane studia. 

  Które osiągnięcia są uwzględniane? Przywileje laureatów Przywileje finalistów
Olimpiady Lista olimpiad uwzględnianych przy obliczeniu wyniku na liście rankingowej zależy od przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w rekrutacji na dane studia; aktualną listę dla wszystkich studiów możesz sprawdzić na stronie: laureaci i finaliści. Laureat olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik kwalifikacji równy 100.

Finalista etapu centralnego olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik przedmiotowy równy 100 z przedmiotu przypisanego do tej olimpiady oraz wynik 100 z przedmiotów znajdujących się w tej samej grupie, co ten przedmiot. Sprawdź przypisania olimpiad do przedmiotów: olimpiady.

Konkursy

W rekrutacji na te studia przewidziano miejsca dla laureata konkursu:

 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (jedno miejsce)
Laureat konkursu otrzymuje wynik kwalifikacji równy 100 zgodnie z regulaminem konkursu i zawartym porozumieniem.

Tytuł finalisty konkursu nie jest uwzględniany.

Więcej informacji oraz listę olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronach: olimpiady oraz konkursy

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji

Kandydaci biorący udział w rekrutacji na podstawie polskiej matury oraz matury międzynarodowej International Baccalaureate nie są zobowiązani do wczytywania dokumentów do systemu IRK – wystarczy wpisanie wyników po ich otrzymaniu.  

Kandydaci, którzy posiadają następujące dokumenty są zobowiązani do wczytania skanów do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze:

 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku) – świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminów maturalnych organizowanych przez OKE;
 • matura europejska European Baccalaureate – świadectwo maturalne;
 • matura zagraniczna – dokument potwierdzający uzyskane wyniki wraz z poświadczonym tłumaczeniem;
 • dyplom laureata konkursu lub odpowiednie zaświadczenie wydane przez organizatora konkursu. 
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo polskiej matury (2005-2024), polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005), dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate, świadectwo matury europejskiej European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • dokument potwierdzający uwzględniane osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Wydział Prawa i Administracji Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur wtorek–piątek 11:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 19 00

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

wpia@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Bracka 12, pok. 9A

31-005 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków