• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

kierunek lekarski, tura naboru dla stypendystów programu NAWA

Szczegóły
Kod lekars_sjm_C_styp
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów kierunek lekarski
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 80
Limit miejsc 5
Czas trwania 6 lat (12 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Tura 1 (26.06.2024 12:00 – 02.09.2024 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku lekarskiego przeznaczonego wyłącznie dla osób posiadających decyzję dyrektora NAWA lub ministra w sprawie przyznania stypendium.

O studiach

Warunkiem udziału w rekrutacji na te studia jest posiadanie 
certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie
co najmniej B1
Posiadanie certyfikatu nie zwalnia z udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

UWAGA! W związku z tym, że w programie tych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi i w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne)

opłata za studia uzależniona jest od informacji zawartej w decyzji dyrektora NAWA lub ministra

Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • maturę zagraniczną: dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany,
 • polską maturę (2005–2024),
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku),
 • maturę międzynarodową International Baccalaureate,
 • maturę europejską European Baccalaureate.

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów (nie dotyczy polskiej matury, jako dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego). Dokumenty (o ile są wymagane) oraz wymagane dane należy wprowadzić do systemu IRK do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze wskazanego w harmonogramie.

Dokument, który potwierdza uprawnienia do podjęcia studiów (matura) jest wymagany do wpisu.

Znajomość języka polskiego

Warunkiem dopuszczenia do kolejnych etapów rekrutacji na te studia (w tym do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej) jest posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.
Pod uwagę brane są wyłącznie następujące certyfikaty:

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów znajduje się na stronie welcome.uj.edu.pl.

Jeśli kandydat nie posiada żadnego z wymienionych certyfikatów, nie może wziąć udziału w rekrutacji na te studia.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Nie są brane pod uwagę:

 • wyniki widniejące na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (maturze), 
 • wyniki z dodatkowych egzaminów, 
 • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. 

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci posiadający odpowiedni dokument, poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.
Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku polskim. Celem rozmowy jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dzień przed określonym w harmonogramie terminem rozpoczęcia egzaminów.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność jego pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej
 Kandydaci biorący udział w rekrutacji na te studia są zobowiązani na etapie dokonywania zgłoszenia:
 • wczytać do systemu IRK skan dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (uznawane będą wyłącznie certyfikaty wymienione powyżej w części "Znajomość języka polskiego")
Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • posiadanie decyzji dyrektora NAWA lub ministra w sprawie przyznania stypendium.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia

dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne"          odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo polskiej matury (2005-2024), polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005), dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate, świadectwo matury europejskiej European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)
 • potwierdzenie uprawnień do podjęcia stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie (jeśli kandydat posiada): opłaty
 • dokumenty wczytywane do IRK na etapie dokonywania zgłoszenia
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia.

 • dokument zawierający informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX (Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) i XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego, w art. 189a (Handel ludźmi) i art. 207 (Znęcanie się) Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego

Więcej informacji: dokumenty.  

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich cudzoziemców. Informacja o wysokości opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Osoby, które przed dokonaniem wpisu na studia posiadają uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu, decyzja dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat, obywatelstwo UE) są zobowiązane do wybrania na etapie dokonywania zgłoszenia właściwej podstawy podejmowania studiów.

W przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat w późniejszym terminie, można wnioskować o zmianę zasad finansowania studiów.

Więcej informacji na temat zasad finansowania studiów znajduje się na podstronie: opłaty.

Kontakt

  Wydział Lekarski Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 422 54 44

(+48) 12 663 26 62
(+48) 12 663 26 63

e-mail

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. św. Anny 12, pok. 7

31-011 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków