• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

East European Studies: Languages and Discourses

Szczegóły
Kod east.euro.stud.lang.disc_s1s_C_en
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów East European Studies: Languages and Discourses
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Tura 3 (26.06.2024 14:00 – 02.09.2024 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 4

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne; więcej w akapicie „Finansowanie studiów”)

I rok studiów: 18 000 zł

II rok studiów: 18 000 zł

III rok studiów: 18 000 zł

Łącznie: 54 000 zł

Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • maturę zagraniczną: dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany,
 • polską maturę (2005–2024),
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku),
 • maturę międzynarodową International Baccalaureate, 
 • maturę europejską European Baccalaureate.

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów. Dokumenty (o ile są wymagane) oraz wymagane dane należy wprowadzić do systemu IRK do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze wskazanego w harmonogramie.

Dokument, który potwierdza uprawnienia do podjęcia studiów (matura) jest wymagany do wpisu.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku oraz uchwale Senatu UJ nr 4/I/2024 z 31 stycznia 2024 roku. 

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Nie są brane pod uwagę:

 • wyniki widniejące na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów, 
 • wyniki z dodatkowych egzaminów, 
 • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach,
 • certyfikaty językowe. 

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza predyspozycje do podjęcia studiów oraz znajomość języka angielskiego. Rozmowa prowadzona jest w języku angielskim.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dzień przed określonym w harmonogramie terminem rozpoczęcia egzaminów.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego
 • nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia

dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”          odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela UE (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo polskiej matury, polskie świadectwo dojrzałości, dyplom matury International Baccalaureate, świadectwo matury European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski (nie dotyczy matury EB i IB)
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Więcej informacji: wymagane dokumenty.  

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich cudzoziemców. Informacja o wysokości opłat znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Osoby, które przed dokonaniem wpisu na studia posiadają decyzję dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat są zobowiązane do wybrania na etapie dokonywania zgłoszenia właściwej podstawy podejmowania studiów.  W przypadku otrzymania decyzji dyrektora NAWA w późniejszym terminie można wnioskować o zmianę zasad finansowania studiów.

Więcej informacji: opłaty.

Kontakt

  Wydział Filologiczny Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek: 8:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 25 10

(+48) 12 663 26 62

(+48) 12 663 26 63

e-mail

ifw@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Ingardena 3, pok. 15

30-060 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków