• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Szczegóły
Kod przekl.lite.kult_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 09.07.2024 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych.

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Dodatkowe kryterium formalne

Kryterium formalnym dla wszystkich kandydatów jest potwierdzona dokumentem znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 lub pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów.

Dodatkowo dla kandydatów deklarujących wybór ścieżki studiów z językiem innym niż angielski: potwierdzona dokumentem znajomość wybranego języka obcego na poziomie min. B2.

Lista ścieżek językowych dostępnych do wyboru zostanie określona w systemie oraz na stronie internetowej Wydziału Polonistyki przed rozpoczęciem rekrutacji. Wykaz akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i innych języków obcych zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Polonistyki przed rozpoczęciem rekrutacji.

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów przeliczona do skali od 0 do 100  100%

Pamiętaj, że aby wynik na liście rankingowej został obliczony prawidłowo, należy uzupełnić elementy wskazane w zakładce „Formularze osobowe” w części „Wykształcenie”, pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów” w koncie IRK.

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Podczas dokonywania zgłoszenia można wczytać do systemu:

 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, 
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość wybranego języka obcego, który będzie językiem wiodącym w ramach programu studiów, na poziomie min. B2.

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony (do dnia wpisu na studia) kierunek studiów,
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych,
 • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego określonego w karcie studiów w części „Kto może podjąć studia”,
 • wybór języka, który będzie wiodącym językiem obcym w ramach programu studiów. 
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 
 • dokumenty wczytywane do IRK na etapie dokonywania zgłoszenia
 • dodatkowe dokumenty wskazane w kryteriach kwalifikacji

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Wydział Polonistyki Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminu wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur

poniedziałek–wtorek 10:00–14:00

czwartek 11:00–15:00

piątek 10:00–14:00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 13 21

(+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 61

e-mail

marcin.sosik@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Gołębia 14, pok. 58

31-007 Kraków 

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków