• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

International Relations

Szczegóły
Kod intern.rela_s2s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kierunek studiów International Relations
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 2 (05.07.2024 15:00 – 04.09.2024 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 17

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (25.03.2024 12:00 – 26.06.2024 23:59)

Konsorcjum VNDREAM oferuje 10 stypendiów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na pokrycie kosztów uczestnictwa i mobilności w programie studiów Joint MA in International Relations: Europe from Visegrad Perspective na rok akademicki 2024/25. Termin składania wniosków o stypendium upływa 12 lipca 2024 r. Studenci, którym zostanie przyznane stypendium na rok 2024/25, będą mogli ubiegać się o stypendium również na drugi rok studiów (2025/26), aplikując bezpośrednio do Funduszu Wyszehradzkiego. Szczegółowe informacje na temat programu i stypendiów są dostępne na stronie: v4.uj.edu.pl/visegrad-grant.

UWAGA! Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia rekrutacyjne są rozpatrywane na bieżąco.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 4 500 EUR

II rok studiów: 4 500 EUR

Łącznie: 9 000 EUR

Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

brak

Uwaga! Program oferuje wspólne studia magisterskie na kierunku International Relations, specjalizacja: Europe from Visegrad Perspective. Program jest realizowany przez VNDREAM - międzynarodowe konsorcjum czterech uniwersytetów, w którego skład wchodzą: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Uniwersytet w Peczu oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Podczas dwuletniego programu studenci spędzają każdy semestr w innej z uczelni partnerskich. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: www.v4.uj.edu.pl.

Przydatne informacje

Przebieg rekrutacji w trybie ciągłym

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. W tym trybie rekrutacji zachęcamy do bieżącego sprawdzania wiadomości w systemie IRK w celu usprawnienia przebiegu kwalifikacji na studia.

Niezbędne kroki w rekrutacji w trybie ciągłym:

 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek,
 • wprowadzenie do systemu wymaganych danych oraz wczytanie dokumentów, 
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej, 
 • potwierdzenie zgłoszenia rekrutacyjnego w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” poprzez przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.
  UWAGA! Zanim potwierdzisz swoje zgłoszenie, upewnij się, że wszystkie wymagania rekrutacyjne zostały spełnione (do systemu zostały wprowadzone wymagane dane oraz wczytane dokumenty, a także wniesiona została opłata rekrutacyjna). Po potwierdzeniu zgłoszenia nie będzie możliwa jego edycja. 

Po spełnieniu powyższych warunków, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie zweryfikowane i rozpatrzone. Wyniki rekrutacji prowadzonej w tym trybie są publikowane regularnie w trakcie tury (z wyjątkiem sierpnia 2024). Podczas publikacji brane są pod uwagę poprawnie dokonane, potwierdzone i rozpatrzone zgłoszenia rekrutacyjne. 

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek, kliknij znajdujący się po prawej stronie zielony przycisk „Zapisz się”. Pamiętaj, żeby uzupełnić wymagane dane oraz wczytać niezbędne dokumenty. Następnie potwierdź dokonane zgłoszenie. Jeśli tego nie zrobisz, to nie będzie ono rozpatrywane.

Uwaga! Potwierdzonego zgłoszenia rekrutacyjnego nie można edytować. 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązanie do wypełnienia formularza zawierającego pytanie o:

 • ukończony kierunek studiów;
 • podanie wyniku studiów (ocena na dyplomie) – w przypadku braku wyniku należy wpisać przewidywany wynik;
 • wyjaśnienie motywacji do podjęcia studiów („Zarysuj swoje dotychczasowe doświadczenia i wyjaśnij, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem. Wyjaśnij, dlaczego jesteś zainteresowany programem realizowanym w czterech Partnerskich Uniwersytetach. Opisz swoje zainteresowania powiązane z tym programem studiów magisterskich. Co możesz wnieść do szeroko pojętej dziedziny stodunków międzynarodowych? Deklaracje wyrażone w wypowiedzi nie będą traktowane jako wiążące, potraktuj je jednak jako szansę na zaprezentowanie interesującej idei i ambicji. Przeznacz na swoją odpowiedź nie więcej niż 6000 znaków. Ocena tej wypowiedzi składa się z 30 ze 100 punktów przyznawanych w rekrutacji.”);
 • podania źródła informacji dotyczących rekrutacji na ten kierunek.

Na etapie dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

Kandydaci, którzy posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego mogący stanowić podstawę do zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej, powinni załadować ten dokument do systemu. Listę wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego uznawanych na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz tutaj: lista dokumentów.

Zgłoszenie na studia zostanie rozpatrzone dopiero po pomyślnym zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz po jego potwierdzeniu. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu skala waga dodatkowe kryterium formalne
analiza dokumentów oceniona w skali od 0 do 100 100% Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 60% punktów możliwych do zdobycia) sprawdzającej znajomość języka angielskiego.*

*Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wszystkich dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie: lista dokumentów.

Szczegółowy opis obliczenia wyniku

Wynik kwalifikacji zostaje obliczony w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:

1. Wartość merytoryczna aplikacji – maksymalnie 70 punktów, w tym:

 • oceny na transkrypcie – 50 punktów;
 • doświadczenie akademickie i pozaakademickie, dodatkowe osiągnięcia, znajomość języków obcych – 20 punktów;

2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów – motywacja do studiowania na wskazanym kierunku oraz istotność i oryginalność zainteresowań badawczych zaprezentowanych w aplikacji (max. 6000 znaków ze spacjami).

Miejsce i termin rozmowy weryfikującej znajomość języka angielskiego

Kandydaci, którzy nie posiadają akceptowanego przez Uniwersytet Jagielloński dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zobowiązani są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. 

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wynik rekrutacji i wpis na studia

Po rozpatrzeniu potwierdzonego zgłoszenia w systemie publikowane są informacje o wyniku kwalifikacji oraz o statusie kwalifikacji kandydata.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dokonania wpisu na studia we wskazanym w harmonogramie terminie. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „Podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (tylko jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik – nie dotyczy wpisu korespondencyjnego)
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski
 • dokument potwierdzający znajomość jezyka angielskiego (jeżeli był wczytywany do systemu)
 • dokumenty wczytane do IRK na etapie dokonywania zgłoszenia

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanych uprawnień. Informacja o wysokości opłat znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Więcej informacji: opłaty.

Kontakt

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Studiów Europejskich

Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminu wpisu itp.
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 27 80

(+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 61

e-mail

v4@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Reymonta 4, pok. 539, 540

Kraków 30-059

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków