• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

informatyka stosowana

Szczegóły
Kod inform.stos_n2s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Kierunek studiów informatyka stosowana
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 24
Limit miejsc 3
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.03.2024 12:00 – 08.04.2024 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku informatyka stosowana w formie niestacjonarnej. Studia te są płatne dla wszystkich, niezależnie od posiadanych uprawnień. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem informatyka stosowana w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 6 000 zł
II rok studiów: 6 000 zł

Łącznie: 12 000 zł

Więcej informacji: opłaty.
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. 

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju jego wydania. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Wyniki widniejące na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu jedynie umożliwienie kandydatowi dodatkowego uściślenia lub wyjaśnienia informacji o zaliczonych kursach, znajdujących się w przesłanej przez niego na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego kopii suplementu dyplomu lub wypisu z przebiegu ukończonych studiów. Formuła spotkania nie przewiduje jakiejkolwiek formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności kandydata. Liczba punktów ustalana jest wyłącznie na podstawie dokumentacji, jako liczba procent zrealizowanych przez kandydata w ramach ukończonych studiów treści programowych w odniesieniu do ramowych treści programowych określonych uprzednio w standardach kształcenia dla kierunku informatyka. Osoby, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego są zobowiązane do przystąpienia do rozmowy celem weryfikacji znajomości języka polskiego.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dzień przed określonym w harmonogramie terminem rozpoczęcia egzaminów.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Podczas dokonywania zgłoszenia:

 • należy wczytać do systemu:
  • skan dokumentu zawierajacego informacje o zaliczonych kursach: suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu ukończonych studiów,
 • można wczytać do systemu:
  • skan dokumentu potwierdzajacego znajomość języka polskiego.

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony (do dnia wpisu na studia) kierunek studiów,
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych.

Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 znajduje się tutaj.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela UE (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 
 • potwierdzenie uprawnień do podjęcia stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie (jeśli kandydat posiada): opłaty
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)
 • dokumenty wczytywane do IRK na etapie dokonywania zgłoszenia

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024 r. 

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia.

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanych uprawnień. Informacje o wysokości opłaty znajdują się na górze strony, w części „O studiach”.

Więcej informacji: opłaty

Kontakt

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 47 01

(+48) 12 664 45 39

(+48) 12 664 48 76

(+48) 12 664 48 86

(+48) 12 663 26 62
(+48) 12 663 26 63

e-mail

rekrutacja.fais@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 11, pok. H-0-02, H-0-04

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków