• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Business and Finance Management

Szczegóły
Kod busine.fina.mana_s2s_C_en
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów Business and Finance Management
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 35
Limit miejsc 120
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 19 400 zł
II rok studiów: 19 400 zł

Łącznie: 38 800 zł

Więcej informacji: opłaty

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

  • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Dodatkowe kryterium formalne

Dodatkowym wymogiem formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie miminum B2 udokumentowana jednym z poniższych certyfikatów:

  • Cambridge B2 First (ocena C lub wyższa);
  • Cambridge C1 Advanced;
  • Cambridge C2 Proficiency;
  • IELTS Academic (co najmniej 5,5 pkt.);
  • TOEFL (min iBT: 72 pkt., ITP: 543 pkt., CBT: 180 pkt.);
  • dyplom studiów w zakresie filologii angielskiej;
  • dyplom studiów prowadzonych w języku angielskim;
  • dyplom matury IB;
  • świadectwo matury EB;
  • obywatelstwo kraju, w którym język angielski jest językiem urzędowym;
  • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Wyniki znajdujące się na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona w języku angielskim.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dzień przed określonym w harmonogramie terminem rozpoczęcia egzaminów.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o: 

  • ukończony (do dnia wpisu na studia) kierunek studiów,
  • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego wskazanego powyżej w części "Kto może podjąć studia";

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu:

  • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (akceptowane będą wyłącznie certyfikaty z listy zamieszczonej powyżej w części "Kto może podjąć studia?".
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
  • ankieta osobowa 
  • formularz „podstawa ubiegania się”
  • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)
  • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego (jeśli wpis dokonywany jest korespondencyjnie)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

  • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela UE (nie sporządza się kopii)
  • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
  • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski
  • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)
  • dokumenty wczytywane do IRK na etapie dokonywania zgłoszenia

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich cudzoziemców. Informacja o wysokości opłat znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Osoby, które przed dokonaniem wpisu na studia posiadają decyzję dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat są zobowiązane do wybrania na etapie dokonywania zgłoszenia właściwej podstawy podejmowania studiów.  W przypadku otrzymania decyzji dyrektora NAWA w późniejszym terminie można wnioskować o zmianę zasad finansowania studiów.

Więcej informacji: opłaty.

Kontakt

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacją: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminu wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur

poniedziałek—czwartek 9:30–13:30

poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 56 82

(+48) 12 663 26 62
(+48) 12 663 26 63

e-mail

bfm@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków