• zaloguj się
 • utwórz konto

Programy dla studentów z uczelni ukraińskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2022/23 – Wydział Nauk o Zdrowiu

Szczegóły
Kod weryfi_efek_ucze_WNoZ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (08.08.2022 12:00 – 28.08.2022 23:59)

Інформація опублікована на даній сторінці стосується громадян Польщі і України, які станом на 24 лютого 2022 року мали статус студента вищого навчального закладу на території України і хотіли б продовжувати навчання польською мовою у Ягеллонському університеті. Кандидати, зараховані на навчання до Ягеллонського університету, не втратять статусу студента українського університету.

Przewodnik

Kto może aplikować?

Procedura przyjęcia na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przeznaczona jest dla:

 1. obywateli Ukrainy, którzy: 24 lutego 2022 roku posiadali status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy; ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; oraz posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 2. obywateli Polski, którzy w dniu 24 lutego 2022 roku posiadali status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Podczas dokonywania zgłoszeń kandydaci są zobowiązani do złożenia oświadczenia o posiadaniu 24 lutego 2022 roku statusu studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Jak przebiega aplikacja?

Harmonogram 

 • 8–28 sierpnia – dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK
 • 5–9 września – rozmowy kwalifikacyjne
 • 12–16 września – rozstrzygnięcie w zakresie przyjęcia na studia w celu kontynuacji kształcenia
 • 19–28 września – wpisy na studia

Dokonywanie zgłoszenia rekrutacyjnego 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się nie dokonują opłaty rekrutacyjnej. 

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 1. oświadczenie o posiadaniu 24 lutego 2022 roku statusu studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
 2. nazwę i siedzibę ukraińskiej uczelni, na której się kształcili; 
 3. kierunek, rok oraz poziom studiów, które odbywali w uczelni ukraińskiej;
 4. wybór studiów, które kandydat chce realizować; 
 5. motywację do składania aplikacji do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 6. zainteresowania akademickie;
 7. dokonanie samooceny znajomości języka polskiego;
 8. zainteresowanie uczestnictwem w kursie języka polskiego; 
 9. zainteresowanie przyznaniem miejsca w akademiku.

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

 1. dokument potwierdzający legalne przybycie do Polski od 24 lutego 2022 roku;
 2. dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
 3. dokument potwierdzający posiadanie w dniu 24 lutego 2022 r. statusu studenta w danej uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
 4. inne dokumenty, w szczególności poświadczające okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe – w przypadku ich posiadania.

Kandydaci będący obywatelami Ukrainy są zobowiązani wczytać do systemu skan oświadczenia o znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym kontynuację kształcenia.

Do dokumentów w języku ukraińskim należy załączyć wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski (nie musi być przysięgłe).

Rozmowy kwalifikacyjne

Przyjęcie na studia następuje w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzanej w drodze rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się wyłącznie stacjonarne. Konieczne jest osobiste stawiennictwo.

W rozmowie kwalifikacyjnej oceniane są:

 • predyspozycje uczestnika konkursu do podjęcia studiów na danym kierunku (do 30 pkt.)
 • umiejętność komunikowania się oraz znajomość słownictwa specjalistycznego związanego z danym kierunkiem (do 40 pkt.)
 • opis planowanej przez kandydata ścieżki rozwoju zawodowego i naukowego (do 30 pkt.)     

Zespoły oceniające na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wydadzą opinie w sprawie możliwości przyjęcia na studia. Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jest uzyskanie min. 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (w tym min. 30 punktów za umiejętność komunikowania się oraz znajomość słownictwa specjalistyczngo)

Kandydatowi posiadającemu osiągnięcie laureata przynajmniej jednego z konkursów UJ przyznaje się maksymalny wynik kwalifikacji, zgodnie z regulaminem danego konkursu.

UWAGA! O zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia decyduje wynik kwalifikacji kandydata. Zakwalifikowanych do przyjęcia może być tylko tyle osób, ile wynosi limit przyjęć na danym kierunku.

Dokumenty, za które można otrzymać dodatkowe punkty (maksymalnie 20 punktów)

 1. Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1.
 2. Certyfikat/ dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego ogólnego organizowanego przez polską uczelnię wyższą.
 3. Certyfikat/ dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego specjalistycznego organizowanego przez polską uczelnię wyższą.
 4. Odbycie praktyki wakacyjnej związanej z wybranym kierunkiem studiów (dotyczy wyłącznie praktyk odbytych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 5. Zaświadczenie o kontynuacji wybranych przedmiotów w roku akademickim 2021/22 na polskiej uczelni prowadzącej wybrany przez kandydata kierunek studiów.
 6. Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez UJ.

Wyniki aplikacji

Kandydaci za pośrednictwem konta w systemie IRK otrzymują informacje o odmowie zakwalifikowania albo zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrane studia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane, na który rok studiów mogą zostać przyjęte, w przypadku stwierdzenia różnic programowych lub różnic w efektach uczenia się zostanie im także przekazany wykaz zajęć lub praktyk zawodowych, które będą zobowiązani zaliczyć. 

Wpisy na studia

Aby rozpocząć kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakwalifikowani kandydaci będą musieli obowiązkowo dokonać wpisu na studia poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do wyznaczonego sekretariatu studiów. Informacje o miejscu, terminie oraz godzinie wpisu zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem konta w systemie IRK. 

Kandydaci wpisani na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim nie utracą statusu studenta uczelni ukraińskiej.

Limit miejsc

kierunek studiów
 forma studiów poziom studiów  limit miejsc
fizjoterapia stacjonarne jednolite magisterskie 6
pielęgniarstwo stacjonarne pierwszego stopnia 10
położnictwo stacjonarne pierwszego stopnia 10
ratownictwo medyczne stacjonarne pierwszego stopnia 15
zdrowie publiczne stacjonarne pierwszego stopnia 30
zdrowie publiczne stacjonarne drugiego stopnia 20
zarządzanie w ochronie zdrowia stacjonarne pierwszego stopnia 20

Kontakt

  Wydział Nauk o Zdrowiu
telefon

(+48) 12 634 33 97

e-mail

iwona.micek@uj.edu.pl
dominika.musial@uj.edu.pl

adres ul. Michałowskiego 12, pok. nr 201 oraz 212
31-126 Kraków