• zaloguj się
 • utwórz konto

Programy dla studentów z uczelni ukraińskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2022/23 – studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – studia w języku polskim

Szczegóły
Kod weryfi_efek_ucze_1s_JM_swjp_C
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Języki wykładowe polski
Tura 1 (15.06.2022 12:00 – 28.08.2022 23:59)

Інформація опублікована на даній сторінці стосується громадян Польщі і України, які станом на 24 лютого 2022 року мали статус студента вищого навчального закладу на території України і хотіли б продовжувати навчання польською мовою у Ягеллонському університеті. Кандидати, зараховані на навчання до Ягеллонського університету, не втратять статусу студента українського університету.

Przewodnik

Kto może aplikować?

Procedura przyjęcia na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przeznaczona jest dla:

 1. obywateli Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 roku posiadali status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 2. obywateli Polski, którzy 24 lutego 2022 roku posiadali status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Podczas dokonywania zgłoszeń kandydaci są zobowiązani do złożenia oświadczenia o posiadaniu 24 lutego 2022 roku statusu studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy. 

Jak przebiega aplikacja?

Harmonogram 

 • 15 czerwca – 28 sierpnia – dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK
 • 5–9 września – rozmowy kwalifikacyjne
 • 12–16 września – ogłoszenie wyników w systemie IRK
 • 19–28 września – wpisy na studia

Dokonywanie zgłoszenia rekrutacyjnego 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się nie dokonują opłaty rekrutacyjnej. 

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 1. oświadczenie o posiadaniu 24 lutego 2022 roku statusu studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
 2. nazwę i siedzibę ukraińskiej uczelni, na której się kształcili; 
 3. kierunek, rok oraz poziom studiów, które odbywali w uczelni ukraińskiej;
 4. wybór studiów, które kandydat chce realizować w Uniwersytecie Jagiellońskim; 
 5. motywację do składania aplikacji do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 6. zainteresowania akademickie;
 7. dokonanie samooceny znajomości języka polskiego;
 8. zainteresowanie uczestnictwem w kursie języka polskiego; 
 9. zainteresowanie przyznaniem miejsca w akademiku.

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

 1. dokument potwierdzający legalne przybycie do Polski od 24 lutego 2022 roku, 
 2. dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Dodatkowo kandydaci mają możliwość wgrania dokumentów potwierdzających dotychczas uzyskane wykształcenie, np. okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe. Do dokumentów w języku ukraińskim należy załączyć tłumaczenie na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe, nie musi być przysięgłe).

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza predyspozycje i umiejętności wymagane do podjęcia studiów wybranych przez kandydata na etapie dokonywania zgłoszenia. Podczas rozmowy sprawdzana jest również znajomość języka wybranych studiów. Kandydaci będą mogli także uściślić oraz wyjaśnić podane w formularzu informacje o zaliczonych kursach w ramach studiów realizowanych w uczelni ukraińskiej.

Zespoły oceniające na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wydadzą opinie w sprawie możliwości przyjęcia na studia. Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jest uzyskanie min. 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej

UWAGA! O zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia decyduje wynik kandydata uzyskany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakwalifikowanych do przyjęcia może być tylko tyle osób, ile wynosi limit przyjęć na danym kierunku.

Wyniki aplikacji

Kandydaci za pośrednictwem konta w systemie IRK otrzymują informacje o odmowie zakwalifikowania albo zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrane studia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane, na który rok studiów mogą zostać przyjęte, zostanie im także przekazany wykaz zajęć lub praktyk zawodowych, które będą zobowiązani zaliczyć. 

Wpisy na studia

Aby rozpocząć kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakwalifikowani kandydaci będą musieli obowiązkowo dokonać wpisu na studia poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do wyznaczonego sekretariatu studiów. Informacje o miejscu, terminie oraz godzinie wpisu zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem konta w systemie IRK. 

Kandydaci wpisani na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim nie utracą statusu studenta uczelni ukraińskiej. 

 Lista studiów

wydział studia  forma studiów  limit miejsc
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii   biofizyka molekularna i komórkowa stacjonarne 8
bioinformatyka stacjonarne 8
biotechnologia stacjonarne 12
Wydział Biologii  biologia stacjonarne 30
neurobiologia stacjonarne 15
Wydział Chemii   chemia stacjonarne 15
chemia medyczna stacjonarne 15
chemia zrównoważonego rozwoju stacjonarne 15
Wydział Filologiczny                    filologia angielska z językiem niemieckim stacjonarne 5
filologia francuska stacjonarne 8
filologia germańska stacjonarne 3
filologia germańska z językiem angielskim stacjonarne 3
filologia hiszpańska stacjonarne 4
filologia klasyczna stacjonarne 15
filologia orientalna – indologia stacjonarne 5
filologia orientalna – iranistyka stacjonarne 5
filologia orientalna – japonistyka stacjonarne 10
filologia orientalna – turkologia stacjonarne 2
filologia portugalska stacjonarne 5
filologia rosyjska stacjonarne 15
filologia rumuńska stacjonarne 5
filologia słowiańska stacjonarne 15
filologia szwedzka stacjonarne 4
filologia ukraińska z językiem rosyjskim stacjonarne 15
filologia węgierska stacjonarne 5
filologia włoska stacjonarne 5
kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne stacjonarne 15
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe stacjonarne 15
Wydział Filozoficzny          filozofia  stacjonarne 10
kognitywistyka  stacjonarne 7
pedagogika  stacjonarne 3
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  stacjonarne 3
pedagogika specjalna  stacjonarne 3
porównawcze studia cywilizacji  stacjonarne 5
psychologia  stacjonarne 6
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata stacjonarne 6
socjologia stacjonarne 5
studia nad buddyzmem stacjonarne 5
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej      astronomia stacjonarne 20
biofizyka stacjonarne 20
fizyka stacjonarne 18
fizyka dla firm stacjonarne 45
informatyka stosowana stacjonarne 10
zaawansowane materiały i nanotechnologia stacjonarne 40
Wydział Geografii i Geologii  geografia i gospodarka przestrzenna stacjonarne 10
geologia stacjonarne 10
Wydział Historyczny       archeologia stacjonarne 3
etnologia i antropologia kulturowa stacjonarne 3
historia stacjonarne 15
historia sztuki stacjonarne 3
judaistyka stacjonarne 3
muzykologia stacjonarne 3
ochrona dóbr kultury stacjonarne 3
Wydział Matematyki i Informatyki    informatyka stacjonarne 3
informatyka analityczna stacjonarne 2
matematyka stacjonarne 20
matematyka komputerowa stacjonarne 3
Wydział Polonistyki       filologia polska nauczycielska stacjonarne 5
język polski w komunikacji społecznej stacjonarne 4
kulturoznawstwo – teksty kultury stacjonarne 5
polonistyka antropologiczno-kulturowa stacjonarne 5
polonistyka-komparatystyka stacjonarne 5
studia polskie dla cudzoziemców stacjonarne 3
wiedza o teatrze stacjonarne 5
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych                amerykanistyka stacjonarne 2
bezpieczeństwo narodowe stacjonarne 5
kulturoznawstwo międzynarodowe stacjonarne 3
latynoamerykanistyka stacjonarne 2
migracje międzynarodowe stacjonarne 1
politologia stacjonarne 5
relacje międzykulturowe stacjonarne 3
rosjoznawstwo stacjonarne 20
stosunki międzynarodowe stacjonarne 5
studia afrykańskie stacjonarne 3
studia bliskowschodnie stacjonarne 3
studia eurazjatyckie stacjonarne 20
studia europejskie stacjonarne 2
studia nad Indiami i Azją Południową stacjonarne 3
studia polsko-ukraińskie stacjonarne 5
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne 5
psychologia stacjonarne 5

Kontakt

  Welcome Centre
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków