• zaloguj się
 • utwórz konto

Programy dla studentów z uczelni ukraińskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przyjęcie na studia na podstawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2022/23 – studia pierwszego stopnia – studia w języku angielskim

Szczegóły
Kod weryfi_efek_ucze_1s_JM_swjo_C
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Języki wykładowe angielski
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.06.2022 12:00 – 28.08.2022 23:59)

Інформація опублікована на даній сторінці стосується громадян Польщі і України, які станом на 24 лютого 2022 року мали статус студента вищого навчального закладу на території України і хотіли б продовжувати навчання англійською мовою у Ягеллонському університеті. Кандидати, зараховані на навчання до Ягеллонського університету, не втратять статусу студента українського університету.

Przewodnik

Kto może aplikować?

Procedura przyjęcia na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przeznaczona jest dla:

 1. obywateli Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 roku posiadali status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 2. obywateli Polski, którzy 24 lutego 2022 roku posiadali status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Podczas dokonywania zgłoszeń kandydaci są zobowiązani do złożenia oświadczenia o posiadaniu 24 lutego 2022 roku statusu studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy. 

Jak przebiega aplikacja?

Harmonogram 

 • 15 czerwca – 28 sierpnia – dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK
 • 5–9 września – rozmowy kwalifikacyjne
 • 12–16 września – ogłoszenie wyników w systemie IRK
 • 19–28 września – wpisy na studia

Dokonywanie zgłoszenia rekrutacyjnego 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się nie dokonują opłaty rekrutacyjnej

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 1. oświadczenie o posiadaniu 24 lutego 2022 roku statusu studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
 2. nazwę i siedzibę ukraińskiej uczelni, na której się kształcili; 
 3. kierunek, rok oraz poziom studiów, które odbywali w uczelni ukraińskiej;
 4. wybór studiów, które kandydat chce realizować w Uniwersytecie Jagiellońskim; 
 5. motywację do składania aplikacji do Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 6. zainteresowania akademickie;
 7. zainteresowanie przyznaniem miejsca w akademiku.

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

 1. dokument potwierdzający legalne przybycie do Polski od 24 lutego 2022 roku, 
 2. dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Dodatkowo kandydaci mają możliwość wgrania dokumentów potwierdzających dotychczas uzyskane wykształcenie, np. okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe. Do dokumentów w języku ukraińskim należy załączyć tłumaczenie na język polski lub angielski (wystarczy tłumaczenie zwykłe, nie musi być przysięgłe).

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza predyspozycje i umiejętności wymagane do podjęcia studiów wybranych przez kandydata na etapie dokonywania zgłoszenia. Podczas rozmowy sprawdzana jest również znajomość języka wybranych studiów. Kandydaci będą mogli także uściślić oraz wyjaśnić podane w formularzu informacje o zaliczonych kursach w ramach studiów realizowanych w uczelni ukraińskiej.

Zespoły oceniające na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wydadzą opinie w sprawie możliwości przyjęcia na studia. Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jest uzyskanie min. 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej

UWAGA! O zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia decyduje wynik kandydata uzyskany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakwalifikowanych do przyjęcia może być tylko tyle osób, ile wynosi limit przyjęć na danym kierunku.

Wyniki aplikacji

Kandydaci za pośrednictwem konta w systemie IRK otrzymują informacje o odmowie zakwalifikowania albo zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrane studia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane, na który rok studiów mogą zostać przyjęte, zostanie im także przekazany wykaz zajęć lub praktyk zawodowych, które będą zobowiązani zaliczyć. 

Wpisy na studia

Aby rozpocząć kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakwalifikowani kandydaci będą musieli obowiązkowo dokonać wpisu na studia poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do wyznaczonego sekretariatu studiów. Informacje o miejscu, terminie oraz godzinie wpisu zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem konta w systemie IRK. 

Kandydaci wpisani na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim nie utracą statusu studenta uczelni ukraińskiej. 

 Lista studiów

wydział  studia  forma studiów  limit miejsc
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych                European Studies stacjonarne 4

Kontakt

  Welcome Centre
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków