• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

DDS – Doctor of Dental Surgery program in English

Szczegóły
Kod doctor.dent.surg_sjm_PC_en
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów DDS – Doctor of Dental Surgery program in English
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 20
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.03.2023 12:00 – 09.05.2023 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł

opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 14 000 EUR
II rok studiów: 14 000 EUR
III rok studiów: 15 500 EUR
IV rok studiów: 16 000 EUR
V rok studiów: 16 000 EUR

Łącznie: 75 500 EUR

Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista występujących czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Warunkiem formalnym do ubiegania się o przyjęcie na studia są:

 1. w przypadku kandydatów, których nauka w szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski, znajomość języka angielskiego na umożliwiającym odbywanie studiów poziomie CEFR B2, która musi być potwierdzona certyfikatem:
  • IELTS – co najmniej 6,5 pkt.,
  • TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt. i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE,
  • TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt. z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt.),
  • lub innym, równoważnym. 
  Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne wyniki dla kandydatów z poszczególnych państw:
  • Norwegia – 4,
  • Szwecja – C (VG),
  • Dania – 7.
  Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 2. Posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego, lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym.
 3. Ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
 4. W przypadku kandydatów nieposiadających świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub z kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów chemia oraz biologia lub fizyka, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego oceny przewidywane lub śródroczne z wyżej wymienionych przedmiotów wraz z potwierdzeniem daty graduacji oraz uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej podpisane przez uprawnionego przedstawiciela szkoły. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, ustalony w oparciu o wynik pisemnego egzaminu wstępnego (w tym przeprowadzonego w trybie online) w języku angielskim z przedmiotu Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences.

Opis egzaminu

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej w całości w języku angielskim i obejmuje zagadnienia z grup tematycznych Biology, Organic Chemistry, General Chemistry, Logic. Egzamin wstępny składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Każde pytanie ma 5 odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna (z wyjątkiem pytań typu prawda/fałsz, gdzie należy wybrać prawidłowe stwierdzenie). Czas trwania egzaminu to 180 minut. 

Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w angielskiej wersji strony. Szczegółowy zakres egzaminu znajduje się na stronie: Examination Material Scope 2023/2024. 

Terminy egzaminu

 • 21 maja 2023 roku (c. 10:00 am CST)
 • 4 czerwca 2023 roku (c. 10:00 am CEST)

Skróty CST i CEST odnoszą się do strefy czasowej. 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie 

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie, kandydaci zobowiązani są do wgrania:

 • skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów chemia oraz biologia lub fizyka, 
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, jeśli nauka w ich szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski,
 • w przypadku braku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub z kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów chemia oraz biologia lub fizyka - skan zaświadczenia potwierdzającego oceny przewidywane lub śródroczne z wyżej wymienionych przedmiotów wraz z potwierdzeniem daty graduacji oraz uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej podpisane przez uprawnionego przedstawiciela szkoły;

i podania:

 • adresu e-mail osoby, która będzie autorem/autorką listy rekomendacyjnego. 

Dokumenty powinny być wydane w języku polskim lub angielskim albo zawierać dołączone poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

 • ankieta osobowa
 • formularz „dodatkowe dane”
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego (jeśli wpis na studia dokonywany jest korespondencyjnie)
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje osobiście pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne, lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej, które w kraju uzyskania pozwalają na przyjęcie kandydata na studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne
 • świadectwo zdrowia
 • świadectwo szczepień
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż powyżej wymienione (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)
 • polisa ubezpieczeniowa

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. 

Więcej informacji: dokumenty.   

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów, wysokość opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach".

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

 

Wydział Lekarski

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp. 
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 422 80 42

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

smeoffice@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. św. Łazarza 16

31-530 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków