• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

MD program in English

Szczegóły
Kod medica.doct_sjm_PC_en
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów MD program in English
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 32
Limit miejsc 125
Czas trwania 6 lat (12 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.02.2022 12:00 – 09.05.2022 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 złotych

opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 15 000 EUR
II rok studiów: 15 000 EUR
III rok studiów: 15 000 EUR
IV rok studiów: 15 000 EUR
V rok studiów: 15 000 EUR
VI rok studiów: 15 000 EUR

Łącznie: 90 000 EUR

Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista występujących czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Warunkiem formalnym do ubiegania się o przyjęcie na studia są:

 1. W przypadku kandydatów, których nauka w szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski, znajomość języka angielskiego na umożliwiającym odbywanie studiów poziomie CEFR B2, która musi być potwierdzona certyfikatem:
  • IELTS – min. 6,5 pkt.,
  • TOEFL iBT – min. 87 pkt. min. 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE,
  • TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt. z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt.),
  • lub innym, równoważnym. 
  Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne wyniki dla kandydatów z poszczególnych państw:
  • Norwegia – 4,
  • Szwecja – C (VG),
  • Dania – 7.
  Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 2. Posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego, lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym.
 3. Ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, ustalony w oparciu o wynik pisemnego egzaminu wstępnego (w tym przeprowadzonego w trybie online) w języku angielskim z przedmiotu Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences.

Opis egzaminu

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej w całości w języku angielskim i obejmuje zagadnienia z grup tematycznych Biology, Organic Chemistry, General Chemistry, Logic. Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się w angielskiej wersji strony. Szczegółowy zakres egzaminu znajduje się na stronie: Examination Material Scope 2022/2023.

Terminy egzaminu

 • 28 maja 2022 (c. 10 am CST)
 • 11 czerwca 2022 (c. 10 am CEST)

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie 

Podczas składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie, kandydaci zobowiązani są do wgrania:

 • listu rekomendacyjnego,
 • skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ze szkoły średniej, lub kształcenia uzupełniającego, na którym znajdują się oceny z przedmiotów chemia oraz biologia lub fizyka, 
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, jeśli nauka w ich szkole średniej odbywała się w języku innym niż angielski.

Dokumenty powinny być wydane w języku polskim lub angielskim albo zawierać dołączone poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

 • ankieta osobowa
 • formularz „dodatkowe dane”
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne, lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej, które w kraju uzyskania pozwalają na przyjęcie kandydata na studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne
 • świadectwo zdrowia
 • świadectwo szczepień
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż powyżej wymienione (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)
 • polisa ubezpieczeniowa

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.   

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów, wysokość opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach".

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

 

Wydział Lekarski

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rerkutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp. 
dyżur poniedziałek–czwartek 9:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 422 80 42

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

smeoffice@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. św. Łazarza 16

31-530 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków