Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Astronomia

Szczegóły
Kod n.scis.przy_astr_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Astronomia
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 3
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.03.2021 12:00 – 29.03.2021 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina astronomia
język programu
angielski

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl/rekrutacja/.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zostały określone w uchwale nr 68/IX/2020 Senatu UJ z 30 września 2020 roku (ze zmianami).

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje kierunek studiów, który ukończył lub ukończy, stanowiący podstawę złożenia aplikacji,
 • deklaruje spełnienie przez kierunek studiów warunku formalnego w postaci przynależności do dziedziny nauk ścisłych,
 • krótko opisuje zainteresowania naukowe (max. 2000 znaków ze spacjami).

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • list referencyjny dla kandydata wystawiony przez pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z dyscypliną astronomia;
 • życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych i informacją o stopniu znajomości języka angielskiego;
 • suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 • zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich z wyłączeniem ostatniego roku studiów (w przypadku studiów magisterskich drugiego stopnia należy przedstawić średnią ocen z pierwszego roku tych studiów);
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • opcjonalnie: egzemplarz pracy magisterskiej lub jej szkic, jeśli jest nieukończona.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Potwierdzenie zgłoszenia

Po zapisaniu zgłoszenia w systemie IRK, kandydat może dokonywać w nim poprawek. Kiedy kandydat uzna, że zgłoszenie jest gotowe do rozpatrzenia przez komisję, musi je potwierdzić, klikając przycisk „potwierdź zgłoszenie” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego. Potwierdzonego zgłoszenia nie można już edytować. Tylko potwierdzone zgłoszenia są rozpatrywane przez komisję.

Zgłoszenie trzeba potwierdzić przed upływem tury.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Obserwatorium Astronomiczne
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–14:00
środa: 10:00–13:00
czwartek–piątek: 10:00–14:00

telefon

 +48 12 623 86 32

e-mail

elzbieta.danielkiewicz-krosniak@uj.edu.pl
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. Orla 171, pok. 16