Unia Europejska

Szkoły Doktorskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematyka

Szczegóły
Kod n.scis.przy_mate_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Matematyka
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (29.06.2020 12:00 – 10.07.2020 12:00)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina matematyka
język programu
angielski

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie

Na program kształcenia Matematyka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku.

W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub która ukończyła taki kierunek.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:

 1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia; lub
 2. zaświadczenie o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”.

Te dokumenty są wczytywane przez kandydata w systemie IRK podczas składania zgłoszenia.

O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • deklaruje sytuację swojej pracy magisterskiej,
 • kandydat będący beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant”: zamieszcza opis badań prowadzonych w ramach przyznanego grantu (max. 3600 znaków ze spacjami).

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • list polecający (co najmniej jeden) wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maksymalnie 2 strony A4);
 • życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 • transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 • opis proponowanej tematyki pracy doktorskiej, podstawowa literatura (maksymalnie 2 strony A4);
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • pracę magisterską lub, jeśli nie jest ukończona, opis poruszanych w nich zagadnień.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski (więcej informacji o tłumaczeniach poniżej w części „Wpis na listę doktorantów”).

Potwierdzenie zgłoszenia

Po zapisaniu zgłoszenia w systemie IRK, kandydat może dokonywać w nim poprawek. Kiedy kandydat uzna, że zgłoszenie jest gotowe do rozpatrzenia przez komisję, musi je potwierdzić, klikając przycisk „potwierdź zgłoszenie” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego. Potwierdzonego zgłoszenia nie można już edytować. Tylko potwierdzone zgłoszenia są rozpatrywane przez komisję.

Zgłoszenie trzeba potwierdzić przed upływem tury, czyli do 10 lipca do godziny 12:00.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci na studia będą oceniani przez komisję w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch odrębnie ocenianych części. W pierwszej części ocenia się wynik studiów, specjalne osiągnięcia i wiedzę ogólną (0–50 pkt). W drugiej oceniana jest praca magisterska i planowany projekt badawczy (0–50 pkt).

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Opis korzystania z systemu IRK krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram

dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów 29 czerwca – 10 lipca 2020 roku (godz. 12:00)
egzaminy wstępne 13–17 lipca 2020 roku
ogłoszenie wyników 20 lipca 2020 roku
wpisy 22 lipca – 14 września 2020 roku
(z wyłączeniem sierpnia)
wpisy z list rezerwowych 15 i 16 września 2020 roku

Postępowanie kwalifikacyjne

W pierwszej części rozmowy komisja ocenia wynik studiów kandydata i wymienione w życiorysie osiągnięcia. W tej części weryfikowana i oceniana jest również wiedza kandydata w zakresie niewykraczającym poza program studiów pierwszego i drugiego stopnia z matematyki.

W drugiej części komisja ocenia pracę magisterską, proponowany projekt badawczy i przygotowanie kandydata do prowadzenia badań naukowych. W tej części sprawdzane jest również merytoryczne przygotowanie kandydata w proponowanej przez niego tematyce badań.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 punktów i jest wyliczany według wzoru: W = A + B, gdzie: A to ocena pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie 0–50 punktów, B to ocena drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie 0–50 punktów.

Wpis na listę doktorantów

Dokumenty wymagane do wpisu na listę doktorantów

Kandydaci przyjęci do Szkoły otrzymają komunikat o sposobie, miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie.

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierające fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
 • do wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jako dyplom ukończenia studiów należy rozumieć jeden dokument z poniższych:

 • dyplom potwierdzający posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • dokument ukończenia studiów za granicą, dający w państwie jego wydania prawo podjęcia kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora lub uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem dającym kwalifikacje drugiego stopnia.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty są dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Należy pamiętać, że apostille sporządzone w języku innym niż polski lub angielski powinno zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej w kraju wydania dokumentu, która ostatecznie zalegalizuje dokument.

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski lub angielski również wymagają tłumaczenia.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (wzór pełnomocnictwa kandydat może pobrać z konta po dokonaniu zgłoszenia).

Ubezpieczenie

Każdy doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej, w tym cudzoziemiec, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE: Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat będący cudzoziemcem zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Matematyki i Informatyki
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–14:00
środa: 10:00–13:00
czwartek–piątek: 10:00–14:00

telefon

 +48 12 664 75 45

e-mail

phd.matinf@uj.edu.pl
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. prof. S. Łojasiewicza 6, p. 1174