Unia Europejska

Szkoły Doktorskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia

Szczegóły
Kod n.scis.przy_chem_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 25
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (29.06.2020 12:00 – 07.09.2020 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina nauki chemiczne
język programu
polski

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie

Na program kształcenia Chemia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub która ukończyła taki kierunek.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:

 1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia; lub
 2. zaświadczenie o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”.

Te dokumenty są wczytywane przez kandydata w systemie IRK podczas składania zgłoszenia.

O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje kierunek studiów, który ukończył lub ukończy, stanowiący podstawę złożenia aplikacji,
 • deklaruje spełnienie przez kierunek studiów warunku formalnego w postaci przynależności do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • wskazuje język rozmowy kwalifikacyjnej (polski lub angielski),
 • wskazuje przedmiot kierunkowy na potrzeby drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej (biochemię, chemię fizyczną lub chemię teoretyczną).

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wyniki ze studiów: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a jeśli kandydat ich nie posiada, to indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny wraz ze stosowaną skalą ocen;
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • opinię o kandydacie pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie,
 • dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski (więcej informacji o tłumaczeniach poniżej w części „Wpis na listę doktorantów”).

Potwierdzenie zgłoszenia

Po zapisaniu zgłoszenia w systemie IRK, kandydat może dokonywać w nim poprawek. Kiedy kandydat uzna, że zgłoszenie jest gotowe do rozpatrzenia przez komisję, musi je potwierdzić, klikając przycisk „potwierdź zgłoszenie” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego. Potwierdzonego zgłoszenia nie można już edytować. Tylko potwierdzone zgłoszenia są rozpatrywane przez komisję.

Zgłoszenie trzeba potwierdzić przed upływem tury, czyli do 7 września.

Kryteria kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 1. średnią ocen ze studiów przeliczoną na punkty zgodnie ze wzorem:


  gdzie:
  Wśr – to przeliczona na punktu średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednio przeliczona średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  Śr – to średnia ocen uzyskanych przez kandydata, obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom,
  M – to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata,
  m – to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata.
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 2,00–5,00 pkt. z krokiem 0,50 pkt.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Opis korzystania z systemu IRK krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram

dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów 29 czerwca – 7 września 2020 roku
egzaminy wstępne 9–14 września 2020 roku
ogłoszenie wyników 16 września 2020 roku
wpisy 17–22 września 2020 roku

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

W pierwszym etapie średnia ocen ze studiów jest przeliczana na punkty zgodnie ze wzorem wyrażonym powyżej. Do etapu drugiego przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, w liczbie przekraczającej o 40% ustalony limit przyjęć. Pozostali kandydaci klasyfikowani są na ostatecznej liście rankingowej zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w etapie pierwszym.

Etap drugi

W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego zostaje przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna może się odbywać w języku polskim i/lub angielskim.

W trakcie pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji zadają kandydatowi pytania o przebieg studiów, wcześniejsze osiągnięcia oraz o tematykę i dotychczas uzyskane wyniki pracy magisterskiej, a także o prace naukowe i badania, które chciałby wykonać w trakcie studiów doktoranckich. Druga część rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje pytania z przedmiotu wybranego jako kierunkowy przez kandydata w porozumieniu z jego wnioskowanym opiekunem naukowym: chemii fizycznej, chemii teoretycznej lub biochemii.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 punktów określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

gdzie:
Wśr – średnia ocen ze studiów,
WRK – ocena rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku uzyskania oceny 2,0 w powyższym wzorze wstawia się WRK = 0,0).

Wpis na listę doktorantów

Dokumenty wymagane do wpisu na listę doktorantów

Kandydaci przyjęci do Szkoły otrzymają komunikat o sposobie, miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie.

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierające fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
 • do wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów, które zawiera informacje o uzyskanych ocenach i o uzyskanym prawie do podjęcia kształcenia na poziomie szkoły doktorskiej. W takim przypadku kandydat musi pisemnie zobowiązać się do dostarczenia dokumentu dyplomu w wyznaczonym przez Szkołę terminie.

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty są dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Należy pamiętać, że apostille sporządzone w języku innym niż polski lub angielski powinno zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej w kraju wydania dokumentu, która ostatecznie zalegalizuje dokument.

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski lub angielski również wymagają tłumaczenia.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (wzór pełnomocnictwa kandydat może pobrać z konta po dokonaniu zgłoszenia).

Ubezpieczenie

Każdy doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej, w tym cudzoziemiec, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE: Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat będący cudzoziemcem zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym przez kierownika programu terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Chemii
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–14:00
środa: 10:00–13:00
czwartek–piątek: 10:00–14:00

telefon

 +48 12 686 27 57

e-mail

elzbieta.zembala@uj.edu.pl
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 2