• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

podstawy psychoterapii

Szczegóły
Kod podsta.psyc_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 33
Limit miejsc 65
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (24.04.2023 12:00 – 23.08.2023 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

O studiach

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 750 zł
II semestr: 2 750 zł              III semestr: 2 750 zł            IV semestr: 2 750 zł

Łącznie: 11 000 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany:

 • na kierunku lekarskim,
 • na kierunku psychologicznym,
 • na dowolnym kierunku studiów magisterskich, jeśli kandydat posiada doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie wykorzystuje się psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

 • rozpoczęcie tury: 24 kwietnia 2023 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 23 sierpnia 2023 roku godz. 12:00
 • rozmowa kwalifikacyjna: prowadzona jest systematycznie w miarę napływu zgłoszeń w terminie od maja do 30 sierpnia 2023 roku.
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 1 września 2023 roku
 • wpisy na studia: 4 - 7 września 2022 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 100.

Warunkiem zapisu i dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 23 sierpnia do godz. 12:00.

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • w przypadku ukończenia studiów na innych kierunkach niż lekarski lub psychologia, skan zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia,
 • skan dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: doświadczenie zawodowe w leczeniu bądź diagnozowaniu zaburzeń psychicznych (zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie); aktywność zawodową w lecznictwie niepsychiatrycznym, potwierdzoną na piśmie; zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie w poradniach wychowawczych, kryzysowych itp.; członkostwo w Towarzystwach związanych z tematyką studiów; przynależność do Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcja Naukowa Psychoterapii; odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii lub pomocy psychologicznej; udokumentowane osiągnięcia naukowe (udział w programach badawczych, przygotowanie publikacji itp. ); specjalizacja podyplomowa w medycynie lub psychologii klinicznej; wstępne doświadczenie w psychoterapii; doświadczenie w poznaniu siebie – terapie treningowe.
Dodatkowe dokumenty:
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w harmonogramie terminie na adres e-mail: rekrutacja.mckp@uj.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostanie zwrócony na pierwszym zjeździe.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek: 7:00-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 341 19 07

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

agnieszka.cierpisz@uj.edu.pl

studiamckp@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków