• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka

Szczegóły
Kod wspolc.chin_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 40
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

Studia nieuruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.

informacje o studiach orient.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 1 500 zł
II semestr: 1 500 zł

Łącznie: 3 000 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w turze dodatkowej jest możliwe w terminie (tura obecnie trwająca):

 • rozpoczęcie tury: 9 września 2022 roku godz. 11:00
 • zakończenie tury: 23 września 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 27 września 2022 roku
 • wpisy na studia: 28 - 30 września 2022 roku

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w turze podstawowej jest możliwe w terminie (tura miniona):

 • rozpoczęcie tury: 2 maja 2022 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 31 sierpnia 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 2 września 2022 roku godz. 12:00
 • wpisy na studia: 5 - 8 września 2022 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci uzupeniają wymagane dane w systemie IRK oraz dokonują zgłoszenia rekrutacyjnego po przez przycisk "Zapisz się"

Podczas wypełniania formularza zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci zostaną poproszeni o deklarację wyboru poziomu znajomości języka chińskiego. Odpowiedzi kandydatów nie wpłyną w żaden sposób na postępowanie rekrutacyjne i służyć będą jedynie do lepszego podziału słuchaczy na grupy zajęciowe.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia*
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)
 • do wglądu: dokument tożsamości,
 • do wglądu: oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią,
 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski,
 • jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, wypełnione i podpisane pełnomocnictwo (wzór którego możliwy do pobrania z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki")
Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania ich nostryfikacji. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów UJ.

*Kandydaci dokonują wpisu na studia po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęca. Wpisu należy dokonać osobiście w dniach 28 - 30 września 2022 roku  pod adresem ul.Oleandry 2a, pok.0.09 (parter), przedstawiając wymagane dokumenty.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów:

sobota: 10:00-19:00

niedziala: 9:00-18:00.

Kontakt

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur wtorek-piątek: 9:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 26 05

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

sekretariat-orient@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Oleandry 2a

30-063 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków