• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

neurologopedia z elementami audiofonologii

Szczegóły
Kod neurol.elem.audi_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 40
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 300 zł
II semestr: 2 300 zł            III semestr: 2 300 zł

Łącznie: 6 900 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany na dowolnym kierunku oraz 
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania pełnych kwalifikacji logopedycznych, kandydat musi spełniać warunki stawiane logopedom pracującym w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w turze dodatkowej jest możliwe w terminie (tura miniona):

 • rozpoczęcie tury: 16 września 2022 roku godz. 14:00
 • zakończenie tury: 23 września 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 27 września 2022 roku
 • wpisy na studia: 28 - 30 września 2022 roku

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w turze podstawowej jest możliwe w terminie (tura miniona):

 • rozpoczęcie tury: 1 czerwca 2022 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 31 sierpnia 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 2 września 2022 roku
 • wpisy na studia: 5 - 8 września 2022 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 23 września do godz. 12:00.

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK skan:

 • dyplomu ukończenia studiów,
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu logopedy,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski,

Uwaga! Po zakwalifikowaniu się na studia Kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie Dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialanie dokumentu potwierdzjącego kwalifikacje logopedyczne. Oryginały lub odpisy powyższych dokumentów zostaną zwrócone na pierwszym zjeździe.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania ich nostryfikacji. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów UJ.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia*
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

*Wpis na studia odbywa się elektronicznie za pomocą poczty email rekrutacja.mckp@uj.edu.pl. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat pobiera ankietę osobową, którą przesyła elektronicznie w terminie 28 - 30 września 2022 roku.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek: 8:00-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 341 19 04

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

anna.nawrot@uj.edu.pl

studiamckpuj@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków