Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie kulturą

Szczegóły
Kod zarzad.kult_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (01.06.2021 12:00 – 24.09.2021 12:00)

O studiach

www kultura.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 2 250 zł
2 semestr: 2 250 zł

Łącznie: 4 500 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany na dowolnym kierunku.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

 • rozpoczęcie i zakończenie tury: od 1 czerwca 2021 roku (godz. 12:00) do 24 września 2021 roku (godz. 12:00)
 • ogłoszenie listy rankingowej: 28 września 2021 roku
 • wpisy na studia: 29 września – 1 października 2021 roku

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK, pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie, ma taką możliwość do 24 września do godziny 12:00.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów,
 • CV (max. 1 strona A4, określające wykształcenie i doświadczenie zawodowe)

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tłumaczenia poświadczone pieczęcią:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania ich nostryfikacji. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów UJ.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie na adres: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kontakt

Instytut Kultury
dyżur

poniedziałek–czwartek: 09:30–13:30

telefon

12 664 58 18

e-mail

zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków