Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Szczegóły
Kod neurol.elem.audi_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 40
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2021 12:00 – 20.08.2021 12:00)

O studiach

www mckp.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 2 000 zł
2 semestr: 2 000 zł
3 semestr: 2 000 zł

Łącznie: 6 000 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby które uzyskały dyplom ukończenia studiów magisterskich, a także posiadają kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

 • rozpoczęcie i zakończenie tury: od 19 kwietnia 2021 roku (godz. 12:00) do 20 sierpnia 2021 roku (godz. 12:00)
 • ogłoszenie listy rankingowej: 24 sierpnia 2021 roku
 • wpisy na studia: 25-27 sierpnia 2021 roku

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK, pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie, ma taką możliwość do 20 sierpnia do godziny 12:00.

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu logopedy, o ile dyplom ukończenia studiów magisterskich tego nie rozstrzyga.

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tłumaczenia poświadczone pieczęcią:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych), lub
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji, wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż należące do: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania nostryfikacji. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów UJ.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie na adres: anna.nawrot@uj.edu.pl.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kontakt

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
dyżur

poniedziałek–piątek: 08:00–15:00

telefon

(+48) 12 341 19 04
(+48) 12 341 19 06

e-mail

anna.nawrot@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków