Unia Europejska

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Szczegóły
Kod zarzad.przy.oswi_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 22
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (01.06.2020 12:00 – 18.10.2020 23:59)

O studiach

www isp.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 1 800 zł
2 semestr: 1 800 zł

Łącznie: 3 600 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej licencjackich uzyskany na dowolnym kierunku.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 1 czerwca 2020 roku
  • zakończenie tury: 18 października 2020 roku

Kandydaci otrzymują informację o wyniku kwalifikacji i wpisie na studia podyplomowe w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty potwierdzenia zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Potwierdź zgłoszenie”).

Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tlumaczenia poświadczone pieczęcią:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

Soboty: 09:00–17:00

Niedziela: 09:00–17:00

Kontakt

Instytut Spraw Publicznych
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–14:00
środa: 09:00–13:00

telefon

12 664 55 85

e-mail

marcin.mich@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków