Unia Europejska

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka

Szczegóły
Kod wspolc.chin_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 40
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.05.2020 12:00 – 15.09.2020 23:59)

O studiach

www orient.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 1 250 zł
2 semestr: 1 250 zł

Łącznie: 2 500 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej licencjackich uzyskany na dowolnym kierunku.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 15 maja 2020 roku
  • zakończenie tury: 15 września 2020 roku

Kandydaci otrzymują informację o wyniku kwalifikacji i wpisie na studia podyplomowe w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Potwierdź zgłoszenie”).

Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Podczas wypełniania formularza zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci zostaną poproszeni o deklarację wyboru poziomu znajomości języka chińskiego. Odpowiedzi kandydatów nie wpłyną w żaden sposób na postępowanie rekrutacyjne i służyć będą jedynie do lepszego podziału słuchaczy na grupy zajęciowe.

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tlumaczenia poświadczone pieczęcią:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

10 zjazdów w ciągu roku:

Sobota: 10:00–19:00

Niedziela: 09:00–18:00

Profil absolwenta

Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w znaczący sposób wpłyną na rozwój osobisty i profesjonalny absolwentów. Będą pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia o współczesnych Chinach ułatwią absolwentom pracę w środowisku biznesowym, urzędniczym, mediów oraz innych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ułatwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej. Absolwent Studiów podyplomowych Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer, świadomy lider współpracy ze współczesnymi Chinami.

Kontakt

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dyżur

wtorek–piątek: 09:00–14:00

telefon

(+48) 12 663 26 05

e-mail

sekretariat-orient@uj.edu.pl

adres

ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków