Unia Europejska

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe studia z biologii molekularnej

Szczegóły
Kod studia.biol.mole_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 48
Limit miejsc 80
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.06.2020 12:00 – 02.10.2020 23:59)

O studiach

www wbbib.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 1 750 zł
2 semestr: 1 750 zł

Łącznie: 3 500 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich uzyskany na dowolnym kierunku.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w podanym poniżej terminie:

Od 15 czerwca 2020 roku do października 2020 roku.

Kandydaci otrzymują informację o wyniku kwalifikacji i wpisie na studia podyplomowe na bieżąco, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Dla pełnej rejestracji kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według czasu potwierdzenia zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Potwierdź zgłoszenie”).

Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). W takim przypadku kandydat otrzyma informację od Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

  • skanu dyplomu lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowe wymagania formalne

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tlumaczenia poświadczone pieczęcią:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

Przeważnie dwa zjazdy w miesiącu przez cały rok akademicki.

Soboty: 09:00–18:00

Niedziela: 09:00–14:00

Profil absolwenta

Orientacja w najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej. Poznanie technik używanych do badań biologicznych na poziomie molekularnym. Studia - w przypadku spełnienia warunków do ich zaliczenia - kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dyżur

Dni powszednie: 09:00–15:00

telefon

12 664 60 00 (sekretariat)

e-mail

tomasz.panz@uj.edu.pl (kierownik studiów)

adres

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków