Unia Europejska

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podstawy psychoterapii

Szczegóły
Kod podsta.psyc_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 33
Limit miejsc 39
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (27.04.2020 12:00 – 31.08.2020 23:59)

O studiach

www mckp.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 2 125 zł
2 semestr: 2 125 zł
3 semestr: 2 125 zł
4 semestr: 2 125 zł

Łącznie: 8 500 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich uzyskany:

 • na kierunku lekarskim lub psychologicznym,
 • na dowolnym kierunku studiów, posiadające doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

 • dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK: 27 kwietnia 2020 roku - 31 sierpnia 2020 roku
 • rozmowa kwalifikacyjna: 1 czerwca 2020 - 4 września 2020 roku
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 8 września 2020 roku
 • wpisy na studia: 9 - 13 września 2020 roku

Kandydaci otrzymują informacje o rozmowach kwalifikacyjnych w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 100.

Warunkiem zapisu i dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od MCKP CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie.

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością, nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia "Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących".

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • w przypadku ukończenia studiów na innych kierunkach niż lekarski lub psychologia, kopii zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia,
 • kopii dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: doświadczenie zawodowe w leczeniu bądź diagnozowaniu zaburzeń psychicznych (zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie); aktywność zawodową w lecznictwie niepsychiatrycznym, potwierdzoną na piśmie; zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie w poradniach wychowawczych, kryzysowych itp.; członkostwo w Towarzystwach związanych z tematyką studiów; przynależność do Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcja Naukowa Psychoterapii; odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii lub pomocy psychologicznej; udokumentowane osiągnięcia naukowe (udział w programach badawczych, przygotowanie publikacji itp. ); specjalizacja podyplomowa w medycynie lub psychologii klinicznej; wstępne doświadczenie w psychoterapii; doświadczenie w poznaniu siebie - terapie treningowe.

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tlumaczenia poświadczone pieczęcią:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów.

Sobota: 09:00–17:30

Niedziela: 09:00–12:00

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów, a psychologicznej przez lekarzy) oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.

Kontakt

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
dyżur

poniedziałek–piątek: 08:00–15:00

telefon

(+48) 12 341 19 07

e-mail

studiamckp@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków