Unia Europejska

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia sądowa

Szczegóły
Kod biolog.sado_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

O studiach

www izibb.binoz.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

1 semestr: 3 000 zł
2 semestr: 3 000 zł

Łącznie: 6 000 zł

Kto może podjąć studia

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej licencjackich uzyskany na dowolnym kierunku.

Przebieg rekrutacji

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w drugiej turze jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 5 października 2020 roku
  • zakończenie tury: 9 października 2020 roku


Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w pierwszej turze jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 30 czerwca 2020 roku
  • zakończenie tury: 15 września 2020 roku

Kandydaci otrzymują informację o wyniku kwalifikacji i wpisie na studia podyplomowe w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Zasady zapisów

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Kolejność na liście rankingowej

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty potwierdzenia zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Potwierdź zgłoszenie”).

Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Wydziału Biologii o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowe dokumenty

Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Dokumenty wydane w innym języku niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Akceptowane są tlumaczenia poświadczone pieczęcią:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (osoby wpisanej na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, lub innego kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski również wymagają tłumaczenia.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

10 zjazdów w każdym semestrze, w każdym semestrze jedne zajęcia będą odbywały się w piątek.

Soboty: 09:00–18:00

Niedziela: 09:00–16:00

Profil absolwenta

Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych.

Kontakt

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
dyżur

Piatki: 09:00–15:00

telefon

12 664 50 58

e-mail

biologia.sadowa@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków