• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

kierunek lekarski

Szczegóły
Kod lekars_sjm_P
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów kierunek lekarski
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 80
Limit miejsc 240
Czas trwania 6 lat (12 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 09.07.2024 23:59)

O studiach

UWAGA! W związku z tym, że w programie tych studiów przewidziane są zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi i w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2005–2024),
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 r.),
 • maturę międzynarodową International Baccalaureate,
 • maturę europejską European Baccalaureate,
 • maturę zagraniczną (inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów oraz wyników egzaminów. Dokumenty (o ile są wymagane) oraz wyniki należy wprowadzić do systemu IRK do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze wskazanego w harmonogramie.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

polska matura (2005–2024)

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagane minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego   poziom rozszerzony
grupa 2 chemia 1 wymagane minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego    poziom rozszerzony 

grupa 3

(wymagany 1 wynik spośród:)

matematyka 1 wymagane minimum 40% punktów z egzaminu maturalnego  poziom rozszerzony 
fizyka wymagane minimum 40% punktów z egzaminu maturalnego poziom rozszerzony 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji: 

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: polska matura (2005–2024).

polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku)

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisywane do odpowiednich przedmiotów polskiej matury na poziomie podstawowym, kolejno przeliczone są do skali 0–100 (dodatkowo zostanie zastosowany mnożnik 1/2).
Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

W rekrutacji na te studia uwzględniany jest wyłącznie poziom rozszerzony z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagane minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego   poziom rozszerzony
grupa 2 chemia 1 wymagane minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego    poziom rozszerzony 

grupa 3

(wymagany 1 wynik spośród:)

matematyka 1 wymagane minimum 40% punktów z egzaminu maturalnego  poziom rozszerzony 
fizyka wymagane minimum 40% punktów z egzaminu maturalnego poziom rozszerzony 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji: 

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: polskie świadectwo dojrzałości.

matura międzynarodowa International Baccalaureate

Przedmioty matury International Baccalaureate są przypisywane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Oceny z matury IB są przeliczane według wzoru: ocena * 100/7.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 Biology 1

wymagana ocena minimum 5 
z egzaminu maturalnego 

Higher Level
grupa 2 Chemistry 1 wymagana ocena minimum 5 
z egzaminu maturalnego 
Higher Level

grupa 3

(wymagany 1 wynik spośród:)

Mathematics,

Further Mathematics,

Mathmatics: analysis and approaches,

Mathematisc:applications and interpretation

1 wymagana ocena minimum 3 
z egzaminu maturalnego  
Higher Level
Physics wymagana ocena minimum 3 
z egzaminu maturalnego 
Higher Level

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Egzamin maturalny z przedmiotu Mathematical Studies przeprowadzany jest wyłącznie na poziomie Standard Level (podstawowym). Zatem wynik uzyskany na egzaminie z tego przedmiotu nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wyniku rekrutacji.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji: 


Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: International Baccalaureate.

matura europejska European Baccalaureate 

Przedmioty matury European Baccalaureate są przypisywane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Oceny z matury EB są przeliczane według wzoru: ocena * 10

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagana ocena minimum 6 
z części pisemnej egzaminu
przedmiot realizowany minimum 4 godziny tygodniowo
grupa 2 chemia 1 wymagana ocena minimum 6 
z części pisemnej egzaminu
przedmiot realizowany minimum 4 godziny tygodniowo 

grupa 3

(wymagany 1 wynik spośród:)

matematyka 1 wymagana ocena minimum 4 
z części pisemnej egzaminu
przedmiot realizowany minimum 4 godziny tygodniowo
fizyka wymagana ocena minimum 4 
z części pisemnej egzaminu
przedmiot realizowany minimum 4 godziny tygodniowo

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji: 

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: European Baccalaureate.

matury zagraniczne

Przedmioty matur zagranicznych są przypisywane przedmiotom polskiej matury i przeliczane do skali 0–100. Przypisanie przeliczonych wyników do  poziomu rozszerzonego jest ściśle określone z rodzajem zdawanej matury zagranicznej. 

Przedmioty matur zagranicznych są przypisywane przedmiotom polskiej matury z:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagane minimum 60% punktów po przeliczeniu do skali 0-100 z egzaminu maturalnego   poziom rozszerzony
grupa 2 chemia 1 wymagane minimum 60% punktów po przeliczeniu do skali 0-100 z egzaminu maturalnego    poziom rozszerzony 

grupa 3

(wymagany 1 wynik spośród:)

matematyka 1 wymagane minimum 40% punktów po przeliczeniu do skali 0-100 z egzaminu maturalnego  poziom rozszerzony 
fizyka wymagane minimum 40% punktów po przeliczeniu do skali 0-100 z egzaminu maturalnego poziom rozszerzony 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji: 

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: matury zagraniczne.

Olimpiady i konkursy

Uwaga! Osoby posiadające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, które chcą skorzystać z wynikających z nich przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji tak samo jak pozostali kandydaci: założyć konto, dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, wpłacić opłatę rekrutacyjną oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na wybrane studia. 

  Które osiągnięcia są uwzględniane? Przywileje laureatów Przywileje finalistów
Olimpiady Lista olimpiad uwzględnianych przy obliczeniu wyniku na liście rankingowej zależy od przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w rekrutacji na dane studia; aktualną listę dla wszystkich studiów możesz sprawdzić na stronie: laureaci i finaliści. Laureat olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik kwalifikacji równy 100,po spełnieniu wyżej wskazanego warunku formalnego.

Finalista etapu centralnego olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik przedmiotowy równy 100 z przedmiotu przypisanego do tej olimpiady oraz wynik 100 z przedmiotów znajdujących się w tej samej grupie, co ten przedmiot, po spełnieniu wyżej wskazanego warunku formalnego. Sprawdź przypisania olimpiad do przedmiotów: olimpiady.

Konkursy

W rekrutacji na te studia nie są uwzględniane osiągnięcia w konkursach.

Tytuł laureata konkursu nie jest uwzględniany.

Tytuł finalisty konkursu nie jest uwzględniany.

Więcej informacji oraz listę olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronach: olimpiady oraz konkursy

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji

Kandydaci biorący udział w rekrutacji na podstawie polskiej matury oraz matury międzynarodowej International Baccalaureate nie są zobowiązani do wczytywania dokumentów do systemu IRK – wystarczy wpisanie wyników po ich otrzymaniu.  

Kandydaci, którzy posiadają następujące dokumenty są zobowiązani do wczytania skanów do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”) do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze:

 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 roku) – świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminów maturalnych organizowanych przez OKE;
 • matura europejska European Baccalaureate – świadectwo maturalne;
 • matura zagraniczna – dokument potwierdzający uzyskane wyniki wraz z poświadczonym tłumaczeniem;
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo polskiej matury (2005-2024), polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005), dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate, świadectwo matury europejskiej European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • dokument potwierdzający uwzględniane osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia.

 • dokument zawierający informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX (Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) i XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego, w art. 189a (Handel ludźmi) i art. 207 (Znęcanie się) Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Wydział Lekarski Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 422 54 44

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. św. Anny 12, pok. 7

31-008 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków