• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

studia polsko-ukraińskie

Szczegóły
Kod studia.pols.ukra_s1s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kierunek studiów studia polsko-ukraińskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne)

studia bezpłatne 

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2005–2023),
 • egzamin dojrzałości (wydawany do 2005 roku),
 • maturę International Baccalaureate, 
 • maturę European Baccalaureate, 
 • inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany. 

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów oraz wyników egzaminów. Termin na ich wprowadzenie oraz na wczytanie dokumentów do systemu (o ile są wymagane) określa harmonogram

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga

grupa 1

(uwzględniany 1 wynik spośród:)

geografia 1
historia 1
język angielski 1
język francuski 1
język hiszpański 1
język niemiecki 1
język polski 1
język rosyjski 1
język włoski 1
wiedza o społeczeństwie 1

Wybierany jest najkorzystniejszy dla kandydata wynik matury, który jednocześnie staje się wynikiem rekrutacji.

 

Polska matura (2005–2023)

Pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych pod uwagę brane są wyniki na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Nie są uwzględniane wyniki uzyskane na poziomie podstawowym ani wyniki egzaminów ustnych.

Więcej informacji: polska matura (2005–2023).

Inne matury

Egzamin dojrzałości (wydawany do 2005 roku)

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisywane przedmiotom polskiej matury na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100. Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji: egzamin dojrzałości.

International Baccalaureate (matura międzynarodowa)

Przedmioty matury International Baccalaureate są przypisywane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Oceny z matury IB są przeliczane według wzoru: ocena * 100/7.

Więcej informacji: International Baccalaureate.

European Baccalaureate (matura europejska)

Przedmioty matury European Baccalaureate są przypisywane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Oceny z matury EB są przeliczane według wzoru: ocena * 10

Więcej informacji: European Baccalaureate.

Matury zagraniczne

Przedmioty matur zagranicznych są przypisywane przedmiotom polskiej matury i przeliczane do skali 0–100. Przypisanie przeliczonych wyników do poziomu podstawowego lub rozszerzonego jest ściśle związane z rodzajem zdawanej matury zagranicznej. 

Więcej informacji: matury zagraniczne.

Olimpiady i konkursy

Uwaga! Osoby posiadające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, które chcą skorzystać z wynikających z nich przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji tak samo jak pozostali kandydaci: założyć konto, dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, wpłacić opłatę rekrutacyjną oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na wybrane studia. 

  Które osiągnięcia są uwzględniane Przywileje laureatów Przywileje finalistów
Olimpiady Lista olimpiad uwzględnianych przy obliczeniu wyniku na liście rankingowej zależy od przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w rekrutacji na dane studia; aktualną listę dla wszystkich studiów możesz sprawdzić na stronie: laureaci i finaliści. Laureat olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik kwalifikacji równy 100.

Finalista etapu centralnego olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik przedmiotowy równy 100 z przedmiotu przypisanego do tej olimpiady oraz wynik 100 z przedmiotów znajdujących się w tej samej grupie, co ten przedmiot. Sprawdź przypisania olimpiad do przedmiotów: olimpiady.

Konkursy

W rekrutacji na te studia przewidziano miejsca dla laureata konkursu:

 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (jedno miejsce)
Laureat konkursu otrzymuje wynik kwalifikacji równy 100 zgodnie z regulaminem konkursu i zawartym porozumieniem.

Tytuł finalisty konkursu nie jest uwzględniany.

Więcej informacji oraz listę olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronach: „Olimpiady” oraz „Konkursy”. 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji

Kandydaci biorący udział w rekrutacji na podstawie polskiej matury oraz matury International Baccalaureate nie są zobowiązani do wczytywania dokumentów do systemu IRK – wystarczy wpisanie wyników po ich otrzymaniu. 

Kandydaci, którzy posiadają następujące dokumenty są zobowiązani do wczytania skanów do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”):

 • egzamin dojrzałości (wydawany do 2005 roku)  świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminów maturalnych organizowanych przez CKE;
 • matura European Baccalaureate – świadectwo maturalne;
 • matura zagraniczna – dokument potwierdzający uzyskane wyniki wraz z poświadczonym tłumaczeniem;
 • dyplom laureata konkursu lub odpowiednie zaświadczenie wydane przez organizatora konkursu. 

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytanie o:

 • wybór języka studiów.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „Dodatkowe informacje”
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości polskiej matury, dyplom matury International Baccalaureate, świadectwo matury European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • dokument potwierdzający uwzględniane osiągnięcia w olimpiadzie lub konkursie
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

UWAGA! Adres, na jaki zakwalifikowani kandydaci powinni dostarczać dokumenty do wpisu na studia jest dostępny w zgłoszeniu rekrutacyjnym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

  Zakład Studiów Polsko - Ukraińskich Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 25 68

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

ukrainoznawstwo@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Reymonta 4 

30-059 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków