• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

kierunek lekarsko-dentystyczny

Szczegóły
Kod lekars.dent_njm_P
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów kierunek lekarsko-dentystyczny
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 20
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 09.07.2023 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku lekarsko-dentystycznym w formie niestacjonarnej. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarsko-dentystycznym w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne; więcej w akapicie „Finansowanie studiów”)

I rok studiów: 52 000 zł
II rok studiów: 52 000 zł
III rok studiów: 52 000 zł
IV rok studiów: 52 000 zł
V rok studiów: 52 000 zł

Łącznie: 260 000 zł

Więcej informacji: opłaty 
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

lista czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2005–2023),
 • egzamin dojrzałości (wydawany do 2005 roku),
 • maturę International Baccalaureate, 
 • maturę European Baccalaureate, 
 • inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany.

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów oraz wyników egzaminów. Termin na ich wprowadzenie oraz na wczytanie dokumentów do systemu (o ile są wymagane) określa harmonogram.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Polska matura (2005–2023)

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagane minimum 50% punktów z egzaminu maturalnego   poziom rozszerzony
grupa 2 chemia 1 wymagane minimum 50% punktów z egzaminu maturalnego    poziom rozszerzony 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji:

Więcej informacji: polska matura (2005-2023)

International Baccalaureate (matura międzynarodowa)

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 Biology 1

wymagana ocena minimum 4 z egzaminu maturalnego 

Higher Level
grupa 2 Chemistry 1 wymagana ocena minimum 4 z egzaminu maturalnego  Higher Level

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji:

Więcej informacji: International Baccalaureate.

European Baccalaureate (matura europejska)

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagana ocena minimum 5 z części pisemnej egzaminu przedmiot realizowany minimum 4 godziny tygodniowo
grupa 2 chemia 1 wymagana ocena minimum 5 z części pisemnej egzaminu przedmiot realizowany minimum 4 godziny tygodniowo 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji: 

 

Więcej informacji: European Baccalaureate.

Egzamin dojrzałości (wydawany do 2005 roku)

Wyniki uzyskane na polskim świadectwie dojrzałości przyporządkowane są do poziomu podstawowego. Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

W rekrutacji na te studia uwzględniany jest wyłącznie poziom rozszerzony z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagane minimum 50% punktów z egzaminu maturalnego   poziom rozszerzony
grupa 2 chemia 1 wymagane minimum 50% punktów z egzaminu maturalnego    poziom rozszerzony 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji:

Więcej informacji: egzamin dojrzałości.

Matury zagraniczne

Przypisanie przeliczonych wyników do przedmiotów zdawanych na polskiej maturze oraz do poziomu rozszerzonego jest ściśle określone z rodzajem zdawanej matury zagranicznej.

Przedmioty matur zagranicznych są przypisywane przedmiotom polskiej matury z:

  przedmiot waga  warunek formalny*
grupa 1 biologia 1 wymagane minimum 50% punktów po przeliczeniu do skali 0-100 z egzaminu maturalnego   poziom rozszerzony
grupa 2 chemia 1 wymagane minimum 50% punktów po przeliczeniu do skali 0-100 z egzaminu maturalnego    poziom rozszerzony 

*Brak wskazanych wyników na poziomie rozszerzonym skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji:

UWAGA! Wynik przedmiotowy, który zostanie wykorzystany we wzorze poniżej to wynik z egzaminu maturalnego przeliczony do skali 0–100.

Więcej informacji: matury zagraniczne.

Olimpiady i konkursy

Uwaga! Osoby posiadające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, które chcą skorzystać z wynikających z nich przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji tak samo jak pozostali kandydaci: założyć konto, dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, wpłacić opłatę rekrutacyjną oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na wybrane studia. 

  Które osiągnięcia są uwzględniane Przywileje laureatów Przywileje finalistów
Olimpiady Lista olimpiad uwzględnianych przy obliczeniu wyniku na liście rankingowej zależy od przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w rekrutacji na dane studia; aktualną listę dla wszystkich studiów możesz sprawdzić na stronie: laureaci i finaliści. Laureat olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik kwalifikacji równy 100, po spełnieniu wyżej wskazanego warunku formalnego.

Finalista etapu centralnego olimpiady uwzględnianej w rekrutacji na te studia otrzymuje wynik przedmiotowy równy 100  z przedmiotu przypisanego do tej olimpiady oraz wynik 100 z przedmiotów znajdujących się w tej samej grupie, co ten przedmiot, po spełnieniu wyżej wskazanego warunku formalnego. Sprawdź przypisania olimpiad do przedmiotów: olimpiady.

Konkursy

W rekrutacji na te studia nie są uwzględniane osiągnięcia w konkursach.

Tytuł laureata konkursu nie jest uwzględniany.

Tytuł finalisty konkursu nie jest uwzględniany.

Więcej informacji oraz listę olimpiad i konkursów uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronach: „Olimpiady” oraz „Konkursy”. 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji

Kandydaci biorący udział w rekrutacji się na podstawie polskiej matury oraz matury International Baccalaureate nie są zobowiązani do wczytywania dokumentów do systemu IRK – wystarczy wpisanie wyników po ich otrzymaniu. 

Kandydaci, którzy posiadają następujące dokumenty są zobowiązani do wczytania skanów do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”):

 • egzamin dojrzałości (wydawany do 2005 roku) – świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminów maturalnych organizowanych przez CKE;
 • matura European Baccalaureate – świadectwo maturalne;
 • matura zagraniczna – dokument potwierdzający uzyskane wyniki wraz z poświadczonym tłumaczeniem;
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości polskiej matury, dyplom matury International Baccalaureate, świadectwo matury European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • dokument potwierdzający uwzględniane osiągnięcia w olimpiadzie
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia.

Więcej informacji: wymagane dokumenty. 

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat płatności za studia znajduje się na stronie opłaty.

Kontakt

UWAGA! Adres, na jaki zakwalifikowani kandydaci powinni dostarczać dokumenty do wpisu na studia jest dostępny w zgłoszeniu rekrutacyjnym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

  Wydział Lekarski Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 422 54 44

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

dziekwl@cm-uj.krakow.pl 

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. św. Anny 12, pok. 7

31-011 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków