Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kierunek lekarski

Szczegóły
Kod lekars_sjm_P
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów Kierunek lekarski
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 80
Limit miejsc 240
Czas trwania 6 lat (12 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 12:00 – 08.07.2021 23:59)

O studiach

www wl.cm.uj.edu.pl
program studiów program studiów
dane statystyczne z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne

Kto może podjąć studia

Studia mogą podjąć osoby, które posiadają maturę: polską nową maturę lub polskie świadectwo dojrzałości (czyli tzw. starą maturę zdawaną przed 2005 rokiem), lub maturę International Baccalaureate, lub maturę European Baccalaureate.

Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Ważne! Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym. Brak tych wyników skutkuje uzyskaniem 0 punktów na liście rankingowej. W przypadku kandydatów posiadających polską nową maturę 2002–2021, przy obliczaniu wyniku brane są pod uwagę wyłącznie wyniki pisemnej części egzaminu z biologii, chemii i matematyki na poziomie rozszerzonym. Ostateczne limity miejsc zostaną określone w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga

grupa 1

(uwzględniany 1 wynik:)

biologia 1

grupa 2 (uwzględniany 1 wynik:)

chemia 1

grupa 3

(uwzględniany 1 wynik:)

matematyka 1

Wyliczane są wyniki przedmiotowe: wyniki matury z przedmiotów mnożone są przez przypisane do nich wagi. Wybierane są wyniki matury najkorzystniejsze dla kandydata, w takiej liczbie z poszczególnych grup, jaką wskazano w tabeli. Następnie wybrane wyniki przedmiotowe są sumowane i dzielone przez 3. Rezultat dzielenia zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku to wynik rekrutacji kandydata.

Polska matura (2002–2021)

Pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych pod uwagę brane są wyniki na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Nie są uwzględniane wyniki uzyskane na poziomie podstawowym ani wyniki egzaminów ustnych.

Więcej informacji: polska matura (2002–2021).

Inne matury

International Baccalaureate (matura międzynarodowa)

Przedmioty matury International Baccalaureate są przypisane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Podczas obliczania wyniku pod uwagę brane są wyniki uzyskane w części pisemnej przypisane do poziomu rozszerzonego. Oceny z matury IB są przeliczane według wzoru: ocena * 100/7.

Więcej informacji: International Baccalaureate.

European Baccalaureate (matura europejska)

Przedmioty matury European Baccalaureate są przypisane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Podczas obliczania wyniku pod uwagę brane są wyniki uzyskane w części pisemnej przypisane do poziomu rozszerzonego. Oceny z matury EB są przeliczane według wzoru: ocena * 10. Na potrzeby przeliczenia wyników kandydaci wczytują świadectwo matury EB w swoim koncie w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie” zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji: European Baccalaureate.

Matury zagraniczne

Po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat wczytuje w swoim koncie w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie” dokumenty potwierdzające oceny z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym, pozwalających na podjęcie studiów w kraju, w którym je uzyskał. Na tej podstawie oceny są przypisywane przedmiotom polskiej matury i odpowiednio przeliczane. Podczas obliczania wyniku pod uwagę brane są wyniki przypisane do poziomu rozszerzonego.

Więcej informacji: matury zagraniczne.
Przykłady przeliczeń: przykłady.

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura, wydawana do 2005 roku)

Po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat wczytuje w swoim koncie w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie” dokumenty potwierdzające oceny uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości. Na tej podstawie oceny są przypisywane przedmiotom polskiej nowej matury na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100. Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty. W rekrutacji na ten kierunek brane są pod uwagę wyłącznie wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym.

Więcej informacji: egzamin dojrzałości.

Olimpiady i konkursy

Ważne! Kandydaci posiadający dodatkowe osiągnięcia chcący skorzystać z wynikających z nich przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji: założyć konto, wysłać i opłacić zgłoszenie rekrutacyjne oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na te studia.

Olimpiady

Zobacz, jakie przywileje dają osiągnięcia w olimpiadach w rekrutacji w UJ: laureaci, finaliści.

Olimpiady uwzględniane w Uniwersytecie Jagiellońskim są przypisane do przedmiotów maturalnych. W rekrutacji brane są pod uwagę osiągnięcia w tych olimpiadach, które są przypisane do przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji na te studia. Laureaci tych olimpiad uzyskują wynik rekrutacji równy 100 (maksymalny). Finaliści etapu centralnego tych olimpiad uzyskują wynik równy 100 z przedmiotu przypisanego do tej olimpiady oraz z przedmiotów w tej samej grupie co ten przedmiot. Zaświadczenie o osiągnięciu składane jest przy wpisie na studia w sekretariacie.

 Więcej informacji: olimpiady i konkursy.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji.

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Dokumenty wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji

Poza kilkoma wyjątkami kandydaci nie muszą przesyłać żadnych dokumentów na tym etapie: wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie danych wprowadzonych do systemu IRK.

W niektórych przypadkach opisanych poniżej, po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego, konieczne jest wczytanie do systemu odpowiednich dokumentów. Należy tego dokonać w części „Formularze osobowe” w zakładce „Wykształcenie”.

 • osoby posiadające maturę zagraniczną: dokument poświadczający uzyskane wyniki wraz z poświadczonym tłumaczeniem;
 • osoby posiadające maturę European Baccalaureate: świadectwo matury;
 • osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości tzw. starej matury zdawanej przed 2005 rokiem: świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach;
 • osoby będące laureatami konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym: do obliczenia wyniku muszą wczytać do systemu zaświadczenie o posiadanych osiągnięciach.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o terminie wpisu oraz o sposobie jego dokonania za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankiety osobowej wygenerowanej z systemu, zawierającej fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia;
 • kopii świadectwa maturalnego (lub zagranicznego dokumentu równoważnego), z oryginałem do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w olimpiadzie, z oryginałem do wglądu – jeśli było brane pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji;
 • kopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w konkursie, wczytywanego do systemu, z oryginałem do wglądu – jeśli było brane pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji;
 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej);
 • dokumenty wymagane w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli kandydat w chwili wpisu ma mniej niż 18 lat (więcej);
 • decyzja kuratora o uznaniu świadectwa zagranicznego – w szczególnych przypadkach.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Posługiwanie się świadectwem uzyskanym za granicą w Polsce

Świadectwa i dokumenty potwierdzające prawo do podjęcia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów matur International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W szczególnych przypadkach może być wymagana decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (więcej – w części „Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego”).

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 27 września 2021 roku.

Świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. 

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu świadectwa, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły czy zdaniu odpowiednich egzaminów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dokumentu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dokumentów matury International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

W trakcie tych studiów studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: lista czynników

Wszyscy przyjęci kandydaci podczas wpisu na studia otrzymują w jednostce prowadzącej studia skierowanie na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy.

Czas oczekiwania na termin wizyty może być długi, dlatego badania należy wykonać od razu po otrzymaniu skierowania. Otrzymane u lekarza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów należy doręczyć do jednostki prowadzącej studia w terminie określonym w harmonogramie.

Więcej informacji: wykaz placówek przeprowadzających badania lekarskie.

Kontakt

Wydział Lekarski
telefon

(+48) 12 422 54 44

e-mail

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

adres

ul. św. Anny 12, pok. 7
31-011 Kraków

Dowiedz się więcej