Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Earth Sciences in a Changing World

Szczegóły
Kod earth.scie.chan.worl_s1s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Geologii
Kierunek studiów Earth Sciences in a Changing World
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

O studiach

www wgig.uj.edu.pl
wgig.uj.edu.pl/escw
program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 12 100 zł
2 rok studiów: 12 100 zł
3 rok studiów: 12 100 zł

Łącznie: 36 300 zł

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Studia mogą podjąć osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości.

Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Dodatkowe kryterium formalne

Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie: lista dokumentów.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie wyników matury z następujących przedmiotów:

  przedmiot waga

grupa 1

(uwzględniany 1 wynik spośród:)

biologia 1
chemia 1
fizyka 1
geografia 1
informatyka 1

Wybierany jest jeden wynik matury najkorzystniejszy dla kandydata. Wynik ten staje się równocześnie jego wynikiem rekrutacji.

Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, uzyskuje z niego 0 punktów. Nie pozbawia go to prawa do udziału w rekrutacji – jeśli jednak wynik z tego przedmiotu stanowi dużą część wyniku rekrutacji, może to oznaczać, że końcowy wynik będzie zbyt niski, żeby kandydat został przyjęty na studia.

Polska matura (2002–2021)

Pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych pod uwagę brane są wyniki na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Nie są uwzględniane wyniki uzyskane na poziomie podstawowym ani wyniki egzaminów ustnych.

Więcej informacji: polska matura (2002–2021).

Inne matury

International Baccalaureate (matura międzynarodowa)

Przedmioty matury International Baccalaureate są przypisane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Podczas obliczania wyniku pod uwagę brane są wyniki uzyskane w części pisemnej. Wyniki przypisane poziomowi podstawowemu są dzielone na pół. Oceny z matury IB są przeliczane według wzoru: ocena * 100/7.

Więcej informacji: International Baccalaureate.

European Baccalaureate (matura europejska)

Przedmioty matury European Baccalaureate są przypisane przedmiotom polskiej matury i jej poziomom. Podczas obliczania wyniku pod uwagę brane są wyniki uzyskane w części pisemnej. Wyniki przypisane poziomowi podstawowemu są dzielone na pół. Oceny z matury EB są przeliczane według wzoru: ocena * 10. Na potrzeby przeliczenia wyników kandydaci wczytują świadectwo matury EB w swoim koncie w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie” zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji: European Baccalaureate.

Matury zagraniczne

Po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat wczytuje w swoim koncie w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie” dokumenty potwierdzające oceny z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym, pozwalających na podjęcie studiów w kraju, w którym je uzyskał. Na tej podstawie oceny są przypisywane przedmiotom polskiej matury i odpowiednio przeliczane. Wyniki przypisane poziomowi podstawowemu są dzielone na pół.

Więcej informacji: matury zagraniczne.
Przykłady przeliczeń: przykłady.

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura, wydawana do 2005 roku)

Po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat wczytuje w swoim koncie w systemie IRK w zakładce „Wykształcenie” dokumenty potwierdzające oceny uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości. Na tej podstawie oceny są przypisywane przedmiotom polskiej nowej matury na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100 (uwaga: podczas obliczania końcowego wyniku przypisane do poziomu podstawowego wyniki są dzielone przez 2). Aby uzyskać wynik na poziomie rozszerzonym, kandydat może przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji: egzamin dojrzałości.

Olimpiady i konkursy

Ważne! Kandydaci posiadający dodatkowe osiągnięcia chcący skorzystać z wynikających z nich przywilejów muszą wziąć udział w rekrutacji: założyć konto, wysłać i opłacić zgłoszenie rekrutacyjne oraz spełnić wszystkie warunki związane z udziałem w rekrutacji na te studia.

Olimpiady

Zobacz, jakie przywileje dają osiągnięcia w olimpiadach w rekrutacji w UJ: laureaci, finaliści.

Olimpiady uwzględniane w Uniwersytecie Jagiellońskim są przypisane do przedmiotów maturalnych. W rekrutacji brane są pod uwagę osiągnięcia w tych olimpiadach, które są przypisane do przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji na te studia. Laureaci tych olimpiad uzyskują wynik rekrutacji równy 100 (maksymalny). Finaliści etapu centralnego tych olimpiad uzyskują wynik równy 100 z przedmiotu przypisanego do tej olimpiady oraz z przedmiotów w tej samej grupie co ten przedmiot. Zaświadczenie o osiągnięciu składane jest przy wpisie na studia w sekretariacie.

Więcej informacji: olimpiady i konkursy.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji (strona w języku angielskim).

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu tury pozostają wolne miejsca.

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie lub obliczenia wyniku rekrutacji

Osoby posiadające świadectwo uzyskane za granicą, dokument matury European Baccalaureate lub świadectwo tzw. starej matury (zdawanej do 2005 roku) do obliczenia wyniku muszą wczytać do systemu skan świadectwa. Dokumenty wydane w innym języku niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone (nie dotyczy matury EB). Skany dokumentów należy wczytać w części „Formularze osobowe” w zakładce „Wykształcenie”. Dokumenty muszą być wczytane w systemie do ostatniego dnia okresu składania zgłoszeń.

Certyfikat znajomości języka angielskiego, który może stanowić podstawę zwolnienia z rozmowy potwierdzającej znajomość języka należy wczytać w formie skanu dokumentu do systemu podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego. Lista dokumentów zwalniających z rozmowy jest dostępna tutaj (strona w języku angielskim).

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o terminie wpisu oraz o sposobie jego dokonania za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa wygenerowana z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopia dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w Polsce (świadectwo dojrzałości polskiej matury lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia w kraju jego wydania), z oryginałem do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny dowód osobisty lub paszport.

Świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu świadectwa, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły czy zdaniu odpowiednich egzaminów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dokumentu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku.

Osoby, które nie mogą dokonać wpisu na studia osobiście mogą wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wpisu w ich imieniu. Więcej informacji: pełnomocnictwo.

Posługiwanie się świadectwem uzyskanym za granicą w Polsce

Świadectwa i dokumenty potwierdzające prawo do podjęcia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów matur International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W szczególnych przypadkach może być wymagana decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (więcej – w części „Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego”).

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 27 września 2021 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w językach innych niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innych językach niż polski lub angielski również wymagają tłumaczenia. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dokumentów matury International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej),
 • dokumenty wymagane w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli kandydat ma mniej niż 18 lat (więcej).

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Finansowanie studiów

Studia są płatne. W określonych przypadkach możliwe jest również wnioskowanie o obniżenie opłaty za studia lub o zwolnienie z niej. Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty za pierwszy rok studiów.

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

Wydział Geografii i Geologii
dyżur

poniedziałek–piątek: 10:00–13:00

telefon

(+48) 12 664 43 55

e-mail studia.ing@uj.edu.pl
adres

ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.08
30-387 Kraków

Dowiedz się więcej