Unia Europejska

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Szczegóły
Kod filmoz_n1s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagane dokumenty
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

O studiach

www

wzks.uj.edu.pl

film.uj.edu.pl

program studiów program studiów
dane statystyczne z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 4 200 zł
2 rok studiów: 4 200 zł
3 rok studiów: 4 200 zł

Łącznie: 12 600 zł

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Studia mogą podjąć osoby, które posiadają maturę (polską nową maturę, polskie świadectwo dojrzałości - czyli tzw. starą maturę zdawaną przed 2005 rokiem), International Baccalaureate, European Baccalaureate.

Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Warunki przyjęcia na studia

W przypadku tych studiów nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie;
 2. posiadanie z co najmniej jednego (dowolnego) przedmiotu maturalnego wyniku min. 40% punktów;
 3. dokonanie wpisu na studia.

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji.

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Dokumenty wymagane do obliczenia wyniku rekrutacji

Do obliczenia wyniku rekrutacji nie są wymagane żadne dokumenty.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu osobiście do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankiety osobowej wygenerowanej z systemu, zawierającej fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia;
 • kopii świadectwa maturalnego (lub zagranicznego dokumentu równoważnego), z oryginałem do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać ważny dowód osobisty (lub, w przypadku jego braku, paszport).

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej);
 • dokumenty wymagane w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli kandydat w chwili wpisu ma mniej niż 18 lat (więcej);
 • decyzja kuratora o uznaniu świadectwa zagranicznego – w szczególnych przypadkach.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Posługiwanie się świadectwem uzyskanym za granicą w Polsce

Świadectwa i dokumenty potwierdzające prawo do podjęcia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów matur International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W szczególnych przypadkach może być wymagana decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (więcej – w części „Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego”).

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 28 września 2020 roku.

Świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. 

Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu świadectwa, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły czy zdaniu odpowiednich egzaminów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dokumentu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2020 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dokumentu matury International Baccalaureate.

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15 każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat opłat znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części opłaty.

Kontakt

Instytut Sztuk Audiowizualnych
telefon

(+48) 12 664 56 67

e-mail

malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.211
30-348 Kraków

 

Dowiedz się więcej