• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania

Szczegóły
Kod zarzad.mied_s1s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 3
Czas trwania 4 lata (8 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia odbywają się częściowo w Polsce i w Niemczech. Do realizacji programu studiów wymagana jest więc znajomość języka niemieckiego. Znajomość tego języka zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 10 200 zł
II rok studiów: 10 200 zł
III rok studiów: 10 200 zł

Łącznie: 30 600 zł
Więcej informacji: opłaty.

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

dodatkowa informacja

studia prowadzone są w ramach konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany,
 • polską nową maturę (2002–2022),
 • polskie świadectwo dojrzałości (tzw. stara matura, wydawana do 2005 roku),
 • maturę International Baccalaureate,
 • maturę European Baccalaureate.

Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat nie musi posiadać wyżej wymienionych dokumentów. Termin na wprowadzenie przez kandydatów danych oraz wczytanie dokumentów (o ile są wymagane) określa harmonogram.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Nie są brane pod uwagę:

 • wyniki widniejące na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów, 
 • wyniki z dodatkowych egzaminów, 
 • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. 

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są predyspozycje i kompetencje interpersonalne umożliwiające podjęcie studiów międzynarodowych na kierunku zarządzanie oraz rozpoznanie wiedzy i zainteresowań kandydata przekraczających program nauczania szkoły średniej. Rozmowa kwalifikacyjna będzie częściowo prowadzona w języku niemieckim.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie
 • nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytanie o:

 • uczelnię, na której kandydat zamierza rozpocząć studia. 
Dokumenty wymagane do wpisu na studia

dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne"          odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 

 • ankieta osobowa
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny paszport lub dowód osobisty (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości polskiej matury, dyplom matury International Baccalaureate, świadectwo matury European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)
 • potwierdzenie uprawnień do podjęcia stacjonarnych studiów w języku polskim bez ponoszenia opłat za kształcenie (jeśli kandydat posiada)
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra (jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)
 • polisa ubezpieczeniowa

Więcej informacji: wymagane dokumenty.  

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich cudzoziemców. Informacja o wysokości opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach".

Osoby, które posiadają uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu, decyzja dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat, obywatelstwo UE) są zobowiązane do wybrania na etapie dokonywania zgłoszenia właściwej podstawy podejmowania studiów. 

Pełne informacje na temat zasad finansowania studiów znajdują się na podstronie: finansowanie studiów.

Kontakt

  Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 9:30–13:30 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 56 82

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

danuta.szafarska@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.329

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków