Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Szczegóły
Kod filmoz_s1s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.03.2021 12:00 – 07.04.2021 23:59)

O studiach

www wziks.uj.edu.pl
program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 8 200 zł
2 rok studiów: 8 200 zł
3 rok studiów: 8 200 zł

Łącznie: 24 600 zł

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Studia mogą podjąć osoby posiadające dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku polskim. Celem rozmowy jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów, w tym znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji.

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie lub obliczenia wyniku rekrutacji

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o terminie wpisu oraz o sposobie jego dokonania za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa wygenerowana z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopia dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w Polsce (świadectwo dojrzałości polskiej matury lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia w kraju jego wydania), z oryginałem do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać paszport (lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej).

Świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Kandydat do wpisu na studia może dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu szkoły lub zdaniu odpowiednich egzaminów, z którego musi wynikać, że ukończył już edukację i posiada uprawnienia do podjęcia nauki w uniwersytecie. Dodatkowo, kandydat podczas wpisu na studia musi podpisać oświadczenie, w którym zobowiązuje się do doręczenia kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 27 września 2021 roku.

Osoby, które nie mogą dokonać wpisu na studia osobiście mogą wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wpisu w ich imieniu. Więcej informacji: pełnomocnictwo.

Posługiwanie się świadectwem uzyskanym za granicą w Polsce

Świadectwa i dokumenty potwierdzające prawo do podjęcia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów matur International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W szczególnych przypadkach może być wymagana decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (więcej – w części „Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego”).

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 27 września 2021 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dokumentu matury International Baccalaureate i European Baccalaureate.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej),
 • dokumenty wymagane w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli kandydat w chwili wpisu ma mniej niż 18 lat (więcej),
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra – jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Finansowanie studiów

Co do zasady, cudzoziemcy są zobowiązani do samodzielnego pokrycia kosztów studiów.

Część kandydatów, w tym obywatele Unii Europejskiej i posiadacze Karty Polaka, może podejmować stacjonarne studia w języku polskim bez ponoszenia kosztów studiów. Posiadanie uprawnień trzeba zaznaczyć w systemie IRK przed dokonaniem zgłoszenia, a podczas dokonywania zgłoszenia należy wskazać właściwe źródło finansowania. Pełne informacje na temat zasad finansowania studiów znajdują się na stronie: finansowanie studiów.

W określonych przypadkach możliwe jest również wnioskowanie o obniżenie opłaty za studia lub o zwolnienie z niej. Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty za pierwszy rok studiów.

Polisa ubezpieczeniowa

Cudzoziemcy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, żeby móc rozpocząć studia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: polisa ubezpieczeniowa – w części „Ubezpieczenie”.

Jeśli kandydat nie posiada takiego dokumentu w momencie wpisu na studia, podpisuje oświadczenie, że doręczy taki dokument najpóźniej 27 września 2021 roku.

Kontakt

Welcome Centre
dyżur poniedziałek–piątek: 9:00–15:00
telefon (+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 63
e-mail rekrutacja@uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
adres ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków

Dowiedz się więcej