Unia Europejska

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia

Szczegóły
Kod socjol_s1s_C
Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 50
Limit miejsc 10
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagane dokumenty
 • matura lub dokument równoważny
Tura 3 (02.07.2020 12:00 – 24.08.2020 23:59)

(pokaż minione tury)

O studiach

www

phils.uj.edu.pl

socjologia.uj.edu.pl

program studiów program studiów
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne)

1 rok studiów: 8 000 zł
2 rok studiów: 8 000 zł
3 rok studiów: 8 000 zł

Łącznie: 24 000 zł

Więcej informacji: opłaty.

Kto może podjąć studia

Studia mogą podjąć osoby posiadające dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu waga
rozmowa kwalifikacyjna 100%

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku polskim. Celem rozmowy jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów, w tym znajomości języka polskiego.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji jako „egzaminy wstępne”.

Szczegóły dotyczące rozmowy są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK najpóźniej na dwa dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej wskazanym w harmonogramie.

Ze względu na aktualną sytuację, rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Skype, Teams itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Przebieg rekrutacji

Opis procesu rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim krok po kroku znajdziesz tutaj: rekrutacja krok po kroku.

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na te studia jest prowadzona według harmonogramu: harmonogram rekrutacji.

Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Dokumenty wymagane do zakwalifikowania do udziału w egzaminie lub obliczenia wyniku rekrutacji

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

Wpis na studia w okresie epidemii
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wpisy na studia będą prowadzone korespondencyjnie (przez Internet) do odwołania. Szczegóły dotyczące sposobu przesłania skanów wymaganych, wymienionych poniżej dokumentów będą przekazywane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia w ich kontach IRK.

Kandydaci przyjęci na studia otrzymają komunikat o miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie. Wpis na studia polega na dostarczeniu osobiście do wskazanego w komunikacie sekretariatu następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa wygenerowana z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego na te studia,
 • kopia dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w Polsce (świadectwo dojrzałości polskiej matury lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia w kraju jego wydania), z oryginałem do wglądu.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: ważny paszport lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej.

Świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce powinien zawierać informację na temat tego, że jego posiadacz ma prawo do podjęcia studiów. Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu świadectwa, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły czy zdaniu odpowiednich egzaminów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dokumentu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2020 roku.

Osoby, które nie mogą dokonać wpisu na studia osobiście powinny skontaktować się z jednostką prowadzącą wpis na studia (dane kontaktowe będą podane osobom zakwalifikowanym do przyjęcia).

Posługiwanie się świadectwem uzyskanym za granicą w Polsce

Świadectwa i dokumenty potwierdzające prawo do podjęcia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów matur International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W szczególnych przypadkach może być wymagana decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (więcej - części "Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego")

Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada apostille lub legalizacji, powinien złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do doręczenia apostille lub legalizacji w terminie do 28 września 2020 roku.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Tłumaczenie na język polski 

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

 • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
 • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille wydana w innym języku niż polski również wymaga tłumaczenia. Wymóg tłumaczenia nie dotyczy dokumentu matury International Baccalaureate.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (więcej),
 • dokumenty wymagane w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli kandydat w chwili wpisu ma mniej niż 18 lat (więcej),
 • decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub ministra – jeśli kandydat jest stypendystą NAWA lub ministra.

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Finansowanie studiów

Co do zasady, cudzoziemcy są zobowiązani do samodzielnego pokrycia kosztów studiów.

Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z warunków art. 324 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą podejmować stacjonarne studia w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

W określonych przypadkach możliwe jest również wnioskowanie o obniżenie opłaty za studia lub o zwolnienie z niej. Nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty za pierwszy rok studiów.

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Polisa ubezpieczeniowa

Cudzoziemcy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, żeby móc rozpocząć studia.

Dlatego osoby przyjęte na studia muszą dostarczyć uczelni dokumenty potwierdzające posiadanie jednego z poniższych dokumentów:

 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

Jeśli kandydat nie posiada takiego dokumentu w momencie wpisu na studia, podpisuje oświadczenie, że doręczy taki dokument najpóźniej 28 września 2020 roku.

Kontakt

Dział Rekrutacji na Studia
dyżur

poniedziałek: 10:00–16:00
wtorek–piątek: 8:00–16:00

telefon

(+48) 12 663 14 01
(+48) 12 663 14 08
(+48) 12 663 14 14
(+48) 12 663 14 41

e-mail

rekrutacja@uj.edu.pl
admissions@uj.edu.pl

adres

Collegium Novum, pok. 18
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Dowiedz się więcej