• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

socjologia

Szczegóły
Kod socjol_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny
Kierunek studiów socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 120
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 17.07.2024 23:59)

O studiach

UWAGA! W związku z tym, że w programie tych studiów przewidziane są fakultatywne zajęcia, w ramach których studenci mają kontakt z osobami małoletnimi i w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich warunkiem dopuszczenia do udziału w ww. zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Kierunek studiów socjologia oferuje specjalizacje Komunikowanie społeczne, która otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego celem jest dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji na potrzeby branż kluczowych.

Studenci realizujący wskazaną specjalizację będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych elementów kształcenia i w momencie wyboru wskazanej specjalizacji zobowiązani będą do:
• złożenia podczas wpisu na studia deklaracji uczestnictwa w projekcie;
• złożenia podczas wpisu na studia zaakceptowanej dodatkowej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
• wykonania pre-testu w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą studia;

Udział w specjalizacji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu projektu, dostępnego na stronie internetowej: Dokumentacja - Key to the future

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:  Key to the future.

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

dodatkowe informacje

Na kierunku socjologia istnieje możliwość wyboru jednej ze ścieżek. Informacje o ścieżkach dostępne są na stronie: socjologia.uj.edu.pl.

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów przeliczona do skali od 0 do 100  100%

Pamiętaj, że aby wynik na liście rankingowej został obliczony prawidłowo, należy uzupełnić elementy wskazane w zakładce „Formularze osobowe” w części „Wykształcenie”, pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów” w koncie IRK.

Niepodanie w systemie informacji potrzebnych do obliczenia wyniku kwalifikacji do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze może skutkować uzyskaniem 0 pkt. oraz odmową przyjęcia na studia.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.
Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony (do dnia wpisu na studia) kierunek studiów,
 • wybór preferowanej ścieżki kształcenia.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

UWAGA! Wpis na studia w ramach kierunku wymaga wyboru ścieżki i specjalizacji (jeśli zostanie wybrana ścieżka specjalizacyjna). Deklaracja złożona w systemie IRK podczas dokonywania zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą deklarację wyboru ścieżki i specjalizacji kandydat wypełnia podczas wpisu. 

Kontakt

  Instytut Socjologii Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminu wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 17 58

(+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 61

e-mail

anna.dzietlo@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Grodzka 52, pok. 49

31-044 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków