• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

analiza danych społecznych

Szczegóły
Kod analiz.dany.spol_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny
Kierunek studiów analiza danych społecznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 09.07.2024 23:59)

O studiach

Kierunek studiów Analiza danych społecznych otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego celem jest dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji na potrzeby branż kluczowych.

Program studiów realizowany będzie w ramach projektu, w ramach którego studenci będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych elementów kształcenia. W związku z tym, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani będą do wypełnienia dodatkowych formularzy w systemie IRK oraz:
• złożenia podczas wpisu na studia deklaracji uczestnictwa w projekcie;
• złożenia podczas wpisu na studia zaakceptowanej dodatkowej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
• wykonania pre-testu w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą studia;

Udział w studiach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu projektu, dostępnego na stronie internetowej: Dokumentacja - Key to the future

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:  Key to the future.

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku oraz uchwale Senatu UJ nr 4/I/2024 z 31 stycznia 2024 roku. 

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
wynik egzaminu pisemnego oceniony w skali od 0 do 100  100%

Zakres egzaminu pisemnego

Egzamin z wiedzy z zakresu zagadnień społecznych oraz znajomości podstawowych zagadnień matematycznych. Listę zagadnień i lektur obowiązujących na egzaminie zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego, Instytut Socjologii

Miejsce i termin egzaminu

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony stacjonarnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.
Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony (do dnia wpisu na studia) kierunek studiów.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • dokumentacja projektowa Key to the future
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • dokumentacja projektowa Key to the future
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu (ale ukończył już studia), może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 26 września 2024 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Instytut Socjologii Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminu wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 17 58

(+48) 12 663 26 60
(+48) 12 663 26 61

e-mail

anna.dzietlo@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Grodzka 52, pok. 49

31-044 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)
30-060 Kraków