• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Szczegóły
Kod miedzy.indy.stud.huma_s2s_P
Jednostka organizacyjna Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Kierunek studiów międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, teologicznych.  

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
średnia ze studiów przeliczona do skali od 0 do 100  20%
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali od 0 do 100  80%

Pamiętaj, że aby wynik na liście rankingowej został obliczony prawidłowo, należy uzupełnić następujące elementy w zakładce „Wykształcenie” w części „Wykształcenie wyższe”, pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów” w koncie IRK:

 • średnią ocen ze studiów.

Jeżeli kandydat nie wprowadzi oceny ze studiów, która stanowi element obliczenia wyniku kwalifikacji, uzyskuje z niej 0 punktów. Nie pozbawia go to prawa udziału w rekrutacji – jednak jeśli ocena ta stanowi dużą część wyniku rekrutacji, może to spowodować, że końcowy wynik będzie zbyt niski, żeby kandydat został przyjęty na studia.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna na pierwszy rok studiów drugiego stopnia MISH obejmuje zaprezentowanie przez kandydata na studia projektu pracy magisterskiej, zreferowanie zainteresowań naukowych kandydata i wskazanie przez niego, w czym miałby być pomocny tryb studiów międzyobszarowych MISH do napisania tej pracy. Pytania zadawane kandydatowi weryfikują znajomość zagadnień związanych z wybranym kierunkiem wiodącym w szerszym kontekście wiedzy humanistycznej i społecznej. Rozmowa ta sprawdza wiedzę i kompetencje kandydata niezbędne do podjęcia tych studiów.

Warunek formalny

Dodatkowym kryterium formalnym jest uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej na studia wyniku co najmniej 50 punktów w skali od 0–100.

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów, 
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, teologicznych,
 • wybór kierunku lub kierunków wiodących, na których kandydat zamierza uzyskać dyplom magisterski w ramach studiów MISH drugiego stopnia,
 • opis problematyki pracy magisterskiej i zainteresowań naukowych mających znaczenie dla wyboru studiów MISH drugiego stopnia.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów (średnia ze studiów) brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2023 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 431 12 31

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

mish@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Rynek Główny 8, pok. 16

31-042 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków