• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Intellectual Property and New Technologies

Szczegóły
Kod intell.prop.new.tech_s2s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Intellectual Property and New Technologies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 25
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

UWAGA! Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia rekrutacyjne są rozpatrywane na bieżąco.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 2 500 EUR
III semestr studiów: 1 000 EUR

Łącznie: 3 500 EUR
Więcej informacji: opłaty

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

brak

Przydatne informacje

Przebieg rekrutacji w trybie ciągłym

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. W tego rodzaju rekrutacji zachęcamy do bieżącego sprawdzania wiadomości w systemie IRK w celu usprawnienia przebiegu kwalifikacji na studia.

Niezbędne kroki w rekrutacji w trybie ciągłym:

 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek,
 • wprowadzenie do systemu wymaganych danych oraz wczytanie dokumentów, 
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej, 
 • potwierdzenie zgłoszenia rekrutacyjnego w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” poprzez przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.
  UWAGA! Zanim potwierdzisz swoje zgłoszenie, upewnij się, że wszystkie wymagania rekrutacyjne zostały spełnione (do systemu zostały wprowadzone wymagane dane oraz wczytane dokumenty, a także wniesiona została opłata rekrutacyjna). Po potwierdzeniu zgłoszenia nie będzie możliwa jego edycja. 

Po spełnieniu powyższych warunków, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie zweryfikowane i rozpatrzone. Wyniki rekrutacji prowadzonej w tym trybie są publikowane regularnie w trakcie tury. Podczas publikacji uwzględniani są kandydaci, którzy poprawnie dokonali zgłoszenia rekrutacyjnego, oraz których potwierdzone zgłoszenie zostało rozpatrzone. 

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek, kliknij znajdujący się po prawej stronie zielony przycisk „Zapisz się". Pamiętaj, żeby uzupełnić wymagane dane oraz wczytać niezbędne dokumenty. Następnie potwierdź dokonane zgłoszenie, jeśli tego nie zrobisz to nie będzie ono rozpatrywane. Potwierdzonego zgłoszenia rekrutacyjnego nie można edytować. 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązanie do wypełnienia formularza zawierającego pytanie o:

 • ukończony kierunek studiów;
oraz wczytania do systemu:
 • skanu dyplomu ukończenia studiów – na dyplomie musi znajdować się informacja o posiadaniu uprawnień do podjęcia studiów drugiego stopnia. Jeśli dyplom nie zawiera tej informacji, należy przedstawić dodatkowy dokument potwierdzający prawo jego posiadacza do podjęcia studiów. Ten wymóg nie dotyczy dokumentów, których lista znajduje się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl w części „Dyplom ukończenia studiów”. W przypadku braku dokumentu dyplomu należy wczytać skan zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów lub skan zaświadczenia o przewidywanej dacie obrony (nie może ona przypadać później niż w terminie wpisu na studia);
 • skanu listu motywacyjnego – list powinien być sporządzony w języku angielskim i wskazywać w szczególności: zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności prawa cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii lub zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii; 
 • życiorysu zawodowego – życiorys powinien być sporządzony w języku angielskim i wskazywać w szczególności: informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia, stanowisko pracy oraz okres zatrudnienia.

Zgłoszenie na studia zostanie rozpatrzone dopiero po pomyślnym zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz po jego potwierdzeniu. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu skala waga
ocena listu motywacyjnego oceniony w skali od 0 do 100 50%
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali od 0 do 100 50%

Wyniki znajdujące się na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.   

Szczegółowy opis obliczenia wyniku

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie dokonuje się oceny listu motywacyjnego kandydata (ocenianego w skali 0–50 punktów). List motywacyjny, sporządzony w języku angielskim, wskazuje w szczególności:

 • zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
 • zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii.

Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0–50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc (limit miejsc w danym naborze + 50%). Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują z niej 0 (zero) punktów. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia studiów oraz znajomości języka angielskiego (poziom B2).

Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie  rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Rozmowy będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wyniki rekrutacji i wpis na studia

Po rozpatrzeniu potwierdzonego zgłoszenia w systemie publikowane są informacje o wyniku kwalifikacji oraz o statusie kwalifikacji kandydata.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dokonania wpisu na studia we wskazanym w harmonogramie  terminie. 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „Podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik – nie dotyczy wpisu korespondencyjnego)
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego (jeżeli wpis na studia dokonywany jest korespondencyjnie)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokumenty wczytywane na etapie dokonywania zgłoszenia
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2023. 

Więcej informacji: dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów. Informacja o wysokości opłat znajduje się na górze strony, w części „O studiach”.

Więcej informacji: opłaty.

Kontakt

  Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 8:30–15:30 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 427 59 42

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

ip@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Józefa 19

31-056 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków