• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Szczegóły
Kod europe.join.mast.prog_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 1
Limit miejsc 8
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Do realizacji programu studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie filologii angielskiej. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Uwaga: Studia prowadzone są w ramach konsorcjum 7 uniwersytetów partnerskich. Kwalifikacja na studia przebiega dwustopniowo. W pierwszej kolejności kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie konsorcjum, gdzie składa wymagane dokumenty. Rejestracja na stronie konsorcjum odbywa się w terminie od stycznia do kwietnia. Po wstępnej kwalifikacji kandydata przez radę konsorcjum, kandydat zobowiązany jest do udziału w rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowe kryterium formalne

Dodatkowym wymogiem formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 udokumentowana jednym z certyfikatów:

 • Cambridge CAE (Certificate of Advanced English): PASS,
 • C2 Proficiency: PASS,
 • Michigan ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English): PASS,
 • Trinity ISE 3 (Integrated Skills in English): PASS,
 • Pearson PTE Academic: minimum score 76,
 • IELTS: minimum overall score 7,
 • TOEFL ITB test: minimum score 98.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali od 0 do 100  100%

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje językowe oraz predyspozycje do podjęcia studiów. Rozmowa kwalifikacyjna uwzględnia ocenę aplikacji złożonej w ramach konsorcjum.

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1. 

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o: 

 • ukończony kierunek studiów, 
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie filologii angielskiej,
 • spełnienie dodatkowego kryterium formalnego określonego w karcie studiów powyżej w części „Kto może podjąć studia”,
 • deklaracje pozytywnej weryfikacji przez konsorcjum.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się”
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający znajomośc języka angielskiego na poziomie C1
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 28 września 2023 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Instytut Filologii Angielskiej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur wtorek–piątek 10:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 43 72

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

karolina.kopacz@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

al. Adama Mickiewicza 9

31-120 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków