• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

TransAtlantic Studies

Szczegóły
Kod trans.atla.stud_s2s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kierunek studiów TransAtlantic Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.02.2022 12:00 – 29.06.2022 23:59)

Rekrutacja na te studia na rok akademicki 2022/2023 została zawieszona. 

UWAGA! Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. Zgłoszenia rekrutacyjne są rozpatrywane na bieżąco.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 3 200 EUR
II rok studiów: 3 200 EUR

Łącznie: 6 400 EUR
Więcej informacji: opłaty

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

brak

Przebieg rekrutacji w trybie ciągłym

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w trybie ciągłym. W tego rodzaju rekrutacji zachęcamy do bieżącego sprawdzania wiadomości w systemie IRK w celu usprawnienia przebiegu kwalifikacji na studia.

Niezbędne kroki w rekrutacji w trybie ciągłym:

 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek,
 • wprowadzenie do systemu wymaganych danych oraz wczytanie dokumentów,
 • w celu potwierdzenia zgłoszenia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Po spełnieniu powyższych warunków, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie zweryfikowane i rozpatrzone. Wyniki rekrutacji prowadzonej w tym trybie są publikowane regularnie w trakcie tury. Podczas publikacji uwzględniani są kandydaci, którzy poprawnie dokonali zgłoszenia rekrutacyjnego oraz których zgłoszenie zostało rozpatrzone.

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na wybrany kierunek kliknij po prawej stronie zielony przycisk „Zapisz się". Pamiętaj, żeby uzupełnić wymagane dane do jego dokonania oraz wczytać niezbędne dokumenty.

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • kierunek ukończonych studiów;
 • skan listu motywacyjnego;
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych. Życiorys należy przygotować w formacie europejskim, zgodnie z formularzem dostępnym na stronie: europa.eu/europass;
 • skan formularza znajomości języków obcych. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wzorem Europass Language Passport, dostępnym pod adresem: formularz znajomości języków obcych.

Podczas dokonywania zgłoszenia należy wczytać do systemu:

 • skan listu motywacyjnego;
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych. Życiorys należy przygotować w formacie europejskim, zgodnie z formularzem dostepnym na stronie: europa.eu/europass;
 • skan formularza znajomości języków obcych. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wzorem Europass Language Passport, dostępnym pod adresem: formularz znajomości języków obcych.

Zgłoszenie na studia zostanie rozpatrzone dopiero po pomyślnym zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu skala waga dodatkowe kryterium formalne
analiza dokumentów oceniona w skali od 0 do 100 100% Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 60% punktów możliwych do zdobycia) sprawdzającej znajomość języka angielskiego.*

*Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wszystkich dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie: lista dokumentów.

Szczegółowy opis obliczenia wyniku

Wynik kwalifikacji zostaje obliczony w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów, na którą składa się ocena listu sporządzonego w języku angielskim określającego motywację do podjęcia studiów na kierunku TransAtlantic Studies.

Miejsce i termin rozmowy weryfikującej znajomość języka angielskiego

Kandydaci, którzy nie posiadają akceptowanego przez Uniwersytet Jagielloński dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zobowiązani są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wynik rekrutacji i wpis na studia

Po rozpatrzeniu zgłoszenia w systemie publikowane są informacje o wyniku kwalifikacji oraz statusie kwalifikacji kandydata.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dokonania wpisu na studia we wskazanym w harmonogramie terminie.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa 
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • oświadczenie do wpisu korespondencyjnego
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający znajomość jezyka angielskiego (jeżeli był wczytywany do systemu)
 • dokumenty wczytywanie na etapie dokonywania zgłoszenia
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022. 

*UWAGA! Trwają ustalenia dotyczące sposobu dokonywania wpisu na studia (wpis osobisty lub korespondencyjny). W przypadku wpisu korespondencyjnego będzie wymagany dodatkowy dokument do pobrania z systemu IRK: „oświadczenie do wpisu korespondencyjnego". Po dokonaniu ustaleń odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w karcie studiów.

Więcej informacji: wymagane dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów. Informacja o wysokości opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach".

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

 

TransnAtlantic Studies

Instytut Amerykanistyki i Studió Polonijnych

Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu itp.
dyżur poniedziałek–piątek 8:00–14:30 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 27 56

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail transatlantic@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Władysława Reymonta 4, pok. 219

30-059 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków