• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

studia strategiczne nad Azją

Szczegóły
Kod studia.stra.azja_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kierunek studiów studia strategiczne nad Azją
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 2 (22.07.2022 16:30 – 29.08.2022 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 13

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2022 12:00 – 10.07.2022 23:59)

W roku akademickim 2022/2023 koncepcja studiów skierowana jest do studentów posiadających średniozaawansowaną znajomość języków: koreańskiego, japońskiego, chińskiego lub arabskiego. Kandydaci nieposiadający odpowiedniej znajomości języka orientalnego, będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w zakresie wybranego języka (koreańskiego/japońskiego/chińskiego/arabskiego) w ramach zajęć prowadzonych na niższym poziomie (np. na studiach I stopnia) oraz podczas stypendium zagranicznego w ramach Indywidualnego Planu Studiów.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali od 0 do 100  100%

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: motywację do podjęcia studiów na kierunku studia strategiczne nad Azją oraz projekt planowanej pracy magisterskiej, ze wskazaniem podstawy teoretyczno-metodologicznej, celu pracy, problemu badawczego, hipotezy badawczej, a także ogólnej struktury pracy magisterskiej.

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona stacjonarnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur  wtorek–piątek 9:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

 (+48) 12 663 26 05

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

 sekretariat-orient@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

 ul. Oleandry 2a, pok. 0.09

30-063 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków