• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

kognitywistyka

Szczegóły
Kod kognit_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Filozoficzny
Kierunek studiów kognitywistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
ocena na dyplomie przeliczona do skali od 0 do 100  35%
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali od 0 do 100  65%

Pamiętaj, aby wynik na liście rankingowej został obliczony prawidłowo należy uzupełnić oceny ze studiów w zakładce „Wykształcenie" w części „Wykształcenie wyższe", pod odnośnikiem „Edytuj wyniki egzaminów" w koncie IRK:

 • ocenę na dyplomie.

Jeżeli kandydat nie wprowadzi ocen ze studiów, które stanowią element obliczenia wyniku kwalifikacji, uzyskuje z niego 0 punktów. Nie pozbawia go to prawa udziału w rekrutacji - jednak jeśli ocena ta stanowi dużą część wyniku rekrutacji, może to oznaczać, że końcowy wynik będzie zbyt niski, żeby kandydat został przyjęty na studia.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia poruszane w liście lektur do egzaminu (obowiązują wszystkie lektury z listy):

 1. Munakata Y., Casey B.J., Diamond A., Developmental cognitive neuroscience: progress and potential. Trends in Cognitive Sciences, 8, 2004, 122–128.
 2. Pogonowski J., Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych.
 3. Nagel T., Jak to jest być nietoperzem?, w: Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, Warszawa 1977, s. 203–219; oryg.: What Is It Liketo Be a Bat?, ”The Philosophical Review” 1974, t. 83/4, s. 435–450.
 4. Poole D., Mackworth A., Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge 2010, rozdziały 1 i 3: 1. Artificial Intelligence and Agents; 3. States and Searching.
 5. Markman A., Extending the classical view of representation. Trends in Cognitive Science, 4, 2000, 470–475.
 6. Heyes C.M., Cztery drogi ewolucji poznawczej, w: Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2, Ewolucja i złożone struktury poznawcze, red. A.Klawiter, Warszawa 2009, s. 39–51.; oryg.: C.M. Heyes, Four routes of cognitive evolution. Psychological Review, 110, 2003, 713–727.
 7. Prinz, J.J., Empirical Philosophy and Experimental Philosophy, w: Experimental Philosophy, eds. J. Knobe & Sh. Nicols, Oxford 2008, s. 189–208.

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona stacjonarnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)
 • formularz "podstawa ubiegania się"

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • dokument potwierdzający wynik studiów (ocena na dyplomie) brany pod uwagę podczas obliczania wyniku rekrutacji wraz z informacją o skali, w jakiej została wystawiona ocena (np. suplement do dyplomu, zaświadczenie z sekretariatu)
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Instytut Filozofii Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 7:30–15:30 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 17 33

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

katarzyna.jakusik@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Grodzka 52, pok. 24

31-044 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków