• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Drug Discovery and Development

Szczegóły
Kod drug.disc.deve_s2s_P_en
Jednostka organizacyjna Wydział Farmaceutyczny
Kierunek studiów Drug Discovery and Development
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl

progi i statystyki z poprzednich lat

statystyki
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne)

Studia bezpłatne. 

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów 

lista występujących czynników szkodliwych

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunku w zakresie nauk: farmaceutycznych, medycznych, chemicznych, biologicznych.

W przypadku dyplomu uzyskanego za granicą, powinien on uprawniać do podjęcia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych w kraju jego wydania. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

nazwa elementu skala waga
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali 0 do 100  100%

Wyniki znajdujące się na dokumencie, który uprawnia do podjęcia studiów (dyplomie) nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku rekrutacji.   

Opis rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim dotycząca:

 • merytorycznego przygotowania kandydata do podjęcia studiów,
 • umiejętności prowadzenia dyskusji, w ramach dotychczasowej wiedzy, powiązanej tematycznie z pracą nad lekiem,
 • znajomości ogólnej tematyki z zakresu nauk farmaceutycznych w obszarze prac nad lekiem oraz planach zawodowych.

Miejsce i termin rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie. 

Na etapie zgłoszenia kandydaci są zobowiązanie do wypełnienia formularza zawierającego pytanie o:

 • ukończony kierunek studiów;
 • deklarację przynależności dyplomu do grupy dyplomów uzyskanych na kierunku w zakresie nauk: farmaceutycznych, medycznych, chemicznych, biologicznych.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa 
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski lub angielski

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022. 

Dokumenty wymagane po wpisie na studia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

UWAGA! Skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie studiów po pomyślnym dokonaniu wpisu. Nie należy wykonywać badań lekarskich bez otrzymania skierowania, tj. przed wpisem na studia. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne dla wszystkich kandydatów. Informacja o wysokości opłaty znajduje się na górze strony, w części „O studiach".

Więcej informacji: finansowanie studiów.

Kontakt

  Wydział Farmaceutyczny Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur

poniedziałek–środa 9:00–14:00

piątek 9:00–14:00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 620 54 18

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

ddd.farmacja@cm-uj.krakow.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Medyczna 9, pok. 116

30-688 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków